Glommen-Mjøsen Skog - Færre villsvinobservasjoner

Færre villsvinobservasjoner

Foto: Pixabay

Villsvinprosjektet har utført en spørreundersøkelse blant aktuelle grunneiere, jegere og viltansvarlige i kommunene Halden, Rakkestad, Aremark og Marker. Formålet var å undersøke behovet for egne beredskapsgrupper som kan rykke ut dersom det oppstår skader på innmark forårsaket av villsvin.

Merete Haagenrud 25.05.2023

Resultatene viser at det observeres færre villsvin enn tidligere, og at grunneiere og andre opplever å få god bistand av lokale jegere dersom det oppstår skader. Slik situasjonen er nå, avdekket ikke undersøkelsen behov for å opprette beredskapsgrupper med jegere som kan rykke ut. Dette løser seg med lokalt kontaktnett.

Det observeres færre villsvin enn tidligere, og grunneiere og andre opplever å få god bistand av lokale jegere dersom det oppstår skader.

Flere mener likevel at det kan være nyttig med en aktør som kan bistå i et større område på tvers av kommunene, og ønsker derfor Skadefelling.no velkommen. Skadefelling.no har kun hatt en utrykning siste året i prosjektområdet, og understreker at de ikke ønsker å erstatte lokale jegere, men bistå ved spesielle behov.
 
Prøvetaking av felte dyr oppfattes som en god mekanisme for holde kontroll med helsesituasjonen i villsvinstammen og det ble også ytret ønske om økt kontakt over svenskegrensen mot relevante myndigheter og aktører med tanke på kunnskaps- og informasjonsutveksling, i form av for eksempel møteplasser og nyhetsbrev.

FAKTA:

Norges Bondelag, Glommen Mjøsen Skog SA, Viken Skog SA, NORSKOG og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold startet høsten 2019 «Villsvinprosjektet» med finansiering fra Østfold fylkeskommune og jordbruksavtalen 2019. Prosjektet er grunneiernes oppfølging av handlingsplan mot villsvin som Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet la fram i november 2019. Prosjektet som hadde arbeidsområde fra Halden til Kongsvinger ble fullført i løpet av 2020, og har nå gått over i fase 2 (2021-2023). Her er arbeidsområdet utvidet til også å gjelde området Kongsvinger til Elverum, og hovedfokuset nå er grunneierorganisering.