Glommen-Mjøsen Skog - Fikk avslag på tilbud om frivillig vern

Fikk avslag på tilbud om frivillig vern

– Det ser ut til at Miljødirektoratet vil prioritere mindre områder med høy biologisk kvalitet, selv om de inntil nå har sagt at de ønsker å prioritere store områder med aksept for at disse vil ha lavere naturkvaliteter, sier seniorrådgiver Lars Rundfloen.

Glommen Mjøsen Skog har bistått skogeiere i Åmot og Elverum med tilbud om frivillig vern av et 43 000 dekar stort sammenhengende skogområde. Nå er tilbudet avslått.

Merete Haagenrud 01.12.2021

- Formålet med frivillig vern er i hovedsak å bevare lite påvirkede skogområder, med naturlig forekommende arter, naturtyper og økologiske prosesser, sier Lars Rundfloen, seniorrådgiver i Glommen Mjøsen Skog.

Glommen Mjøsen Skog har bistått skogeierne i Knapkjølen, Gransjøberget og Venberget med tilrettelegging av tilbud fra skogeierne til vernemyndighetene.

Ikke nok penger

Svaret fra Statsforvalteren i Innlandet og Miljødirektoratet er negativt. Det finnes ikke nok penger, og skogområdet er ikke unikt nok:

- Statsforvalteren ønsker å verne store skogområder i fylket, og det er trolig begrenset hvor mange slike vernetilbud vi kan regne med å motta i framtiden. Vi har hatt flere møter med Miljødirektoratet om dette tilbudet om vern. Konklusjonen fra disse møtene er at naturverdiene som er registrert i området per i dag, dessverre er for sparsomme for at dette tilbudet skal kunne prioriteres for vern nå, gitt den stramme budsjettsituasjonen vi er i, heter det i brevet fra Statsforvalteren i Innlandet til Glommen Skog SA.

Skuffende

I avslaget påpekes det at man for å verne store områder nødvendigvis må akseptere å inkludere arealer som ikke har så høye naturkvaliteter i dag. Ingen områder med 30-40 kvadratkilometer skog har utelukkende naturskogskvaliteter i Sør-Norge i mellomboreal vegetasjonssone.

Lars Rundfloen sier til Østlendingen at han registrerer svaret fra Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Innlandet. Han legger ikke skjul på at han er skuffet på vegne av skogeierne.

- Økonomien er trang, og vernemyndigheten mener det ikke er store nok verneverdier i området. Samtidig har Miljødirektoratet signalisert at det er ønskelig å verne store, sammenhengende skogsområder, og dette var den muligheten som fantes i Østerdalen.