Glommen-Mjøsen Skog - Miljø

Miljø

Glommen Mjøsen Skog vil gjennom sin virksomhet bidra til et bærekraftig skogbruk som aktivt nytter skogens potensial som fornybar ressurs også i et klimaperspektiv, sikrer det biologiske mangfoldet, og ivaretar skog- og utmarksarealenes betydning for kultur, miljø, friluftsliv og for de som har sitt virke knyttet til skogen.

VI HJELPER DEG MED MILJØSERTIFISERINGEN Glommen Mjøsen Skog kjøper tømmer som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende produkt- og miljømessige kontraktbetingelser, herunder Norsk PEFC Skogstandard. Før kontraktsinngåelse inngås en Miljøavtale med skogeier der skogeier forplikter seg til å følge Norsk PEFC Skogstandard og Glommen Mjøsen sine retningslinjer for et bærekraftig skogbruk.

MILJØHENSYN I PRAKSIS I vår daglige drift skal innsatsfaktorer, produkter og prosesser gjennomføres på en slik måte at miljøet ivaretas. Vårt miljøarbeid dokumenteres for å skape grunnlag for en åpen dialog med våre omgivelser. Vi arbeider aktivt med å formidle kunnskap om miljøspørsmål til skogeierne.

VESENTLIGE MILJØASPEKTER Glommen Mjøsen Skog har gjennomført en kartlegging for å avdekke hvilke områder av vår virksomhet som har størst betydning for miljøet. Her er det tatt med forhold som både kan virke negativt og positivt.

 1. Ødeleggelse av biologisk viktige område
  Det påhviler skogbruket et betydelig ansvar for å ta vare på biologisk viktige områder – verneområder, nøkkelbiotoper, rødlisearter. Økt kunnskap, bedre rutiner, karter og hjelpeverktøy har gjort oss bedre til å ivareta biologisk viktige områder.
 2. Forurensning av vann
  God vannkvalitet er viktig for alt liv. Glommen Mjøsen Skog har fokus på å unngå forurensning av vann. Det er spesielt viktig å treffe tiltak for å unngå forurensning der kjørespor fra tømmeravvirkning møter rennende vann.
 3. Skogbrann
  Større skogbranner medfører dramatiske skader for alt liv og verdier i skogen. Glommen Mjøsen Skog har satt fokus på skogbrannberedskap med nye rutiner for å unngå brann.
 4. Kulturminne
  Kulturminner er minner etter tidligere mennesker aktiviteter. I skog finnes et stort antall kulturminner som vitner om tidligere bruk av skogen. Disse kulturminnene skal ivaretas.
 5. Utnyttelse av markas produksjonsevne
  Det er viktig at markas produksjonsevne blir utnyttet ved foryngelse og pleie av skogen. Dette for å sikre verdiene av skog og også for å bidra til binding av CO2. Gjennom prosjektet «EDEL» har Glommen Mjøsen Skog satt fokus nødvendige tiltak som skal sikre utnyttelses av markas produksjonsevne.

MILJØPOLITIKK

Miljøpolitikken er ledelsens styringsverktøy for miljøarbeidet. Arbeidet i miljøsystemet skal gjenspeile politikken. Miljøpolitikken skal gås igjennom hvert år for å kartlegge om miljøpolitikken er et egnet styringsverktøy.

Glommens Mjøsen Skog sin miljøpolitikk:
Glommen Mjøsen Skog vil gjennom sin virksomhet bidra til et bærekraftig skogbruk som aktivt nytter skogens potensial som fornybar ressurs også i et klimaperspektiv, sikrer det biologiske mangfoldet, og ivaretar skog- og utmarksarealenes betydning for kultur, miljø, friluftsliv og for de som har sitt virke knyttet til skogen.

Det skal ikke omsettes tømmer fra ulovlig hogst, fra skog med høy bevaringsverdi eller fra virksomhet hvor menneskerettigheter ikke blir overholdt. Videre skal ikke naturskog konverteres til plantasjer eller annen type drift i strid med norsk lov. Bruk av genmodifisert plantemateriale skal ikke forekomme.     

I Glommen Mjøsen Skogs daglige drift skal innsatsfaktorer, produkter og prosesser utvikles med sikte på bærekraftig forvaltning av natur og miljø. Glommen Mjøsen Skog vil dokumentere sitt miljøarbeid for å skape grunnlag for en åpen dialog med våre omgivelser. Glommen Mjøsen Skog vil arbeide aktivt med å formidle kunnskap om miljø- og klimaspørsmål til skogeiere og samfunnet for øvrig.

For å realisere dette vil vi i vår virksomhet:

 • Følge gjeldende lover og forskrifter
 • Identifisere vesentlige miljøaspekter
 • Ha en ledelse som prioriterer tiltak og midler for forbedring og oppfølging av miljøarbeidet gjennom tydelige miljømål
 • Ha et miljøstyringssystem som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 14001
 • Følge Norsk PEFC Skogstandard
 • FSC® prinsipper og kriterier skal følges for eiendommer som er tilsluttet andelslagets FSC sertifisering.

Dokumentasjon PEFC:

Glommen Mjøsen Skog er kvalitet og miljøsertifisert gjennom DNV GL.
Glommen Mjøsen Skog innehar følgende sertifikater.

Revisjonsrapport fra Det Norske Veritas for Glommen Mjøsen Skog 2022

Miljørapport Glommen Mjøsen Skog 2021

Dokumentasjon FSC®

Glommen Mjøsen Skogs er FSC® Forest Management sertifisert (FSC-C103851) gjennom Soil Association Certification Ltd.

Glommen Mjøsen Skog er sertifisert for omsetning av FSC®-virke gjennom FSC COC sporbarhetssertifisering (FSC-C103764) gjennom DNV GL.