Glommen-Mjøsen Skog - Prosedyre for avvirkning

Prosedyre for avvirkning

Prosedyre for Avvirkning / Instrukser for Skogbruksleder

Forarbeid for alle virkeskjøp

1. Miljø – nøkkelbiotopregistrering / føre-var registrering

Instruks for Miljøregistrering

Føre-var registrering

2. Det skal finnes en Miljøavtale

Instruks for Miljøavtale

3. Det skal finnes en Virkeskontrakt

Instruks for Virkeskontrakt

4. Det skal gjennomføres en Aktsomhetsvurdering

Instruks for Aktsomhetsvurdering

5. Skogeier med eget driftsansvar - Leveransevirke

Instruks for skogeier med eget driftsansvar

Prosedyre for Avvirkning / Instrukser for Skogbruksleder - Maskinentreprenør

Forarbeid for Driftsavtale

Gjennomføring
Avvirkning skal gjennomføres i henhold til følgende standarder og instrukser:                   

  1. Norsk PEFC Skogstandard
  2. Instruks for Entreprenør
  3. Instruks for Driftsplanlegging

Instrukser for gjennomføring:

1. Nøkkelbiotop eller vern     

Instruks for Nøkkelbiotop – vern

2. Rødlistearter

Instruks for Artskart - Rødliste

3. Naturtype

Instruks for Naturtype

4. Kulturminne- kulturmiljø

Instruks for Kulturminne

5. Livsløpstrær

Instruks for Livsløpstrær

6. Kantsone – bredde og behandling

Instruks for Kantsone

7. Stier og friluftsområder

Instruks for Stier og friluftsområder

8. Myr og sumpskog               

Instruks for Myr og sumpskog

9. Rovfuglreir eller tiurleik   

Instruks for Rovfuglreir – Tiurleik

10. Vannverk i eller inntil driftsområdet

Instruks for Vannverk

11. Kraftledninger i området

Instruks for Arbeid ved spenningsførende anlegg

12. Uoversiktlige vegstrekninger – Varslingsplan

Instruks for Arbeidsvarsling

13. Terrengtransport – kryssing bæresvake områder

Instruks for Terrengtransport

14. Særskilt avvirkning – hytte og boområder

Instruks for Særskilt avvirkning

15. Vernskog opp for fjellet

Instruks for Vernskog

16. Hogst i Oslomarka og nærliggende kommuner

Instruks for hogst i Oslomarka og nærliggende kommuner

17. Drikkevannskilder – brønner

Instruks for Drikkevann – brønn

18. Tømmerlunne skal merkes med sortslapper, leverandørmerke og rasfreskilt

Instruks for Sikring av tømmerlunne

19. Avslutning av avvirkning

Instruks for Avslutning av avvirkning

Generelle instrukser

1. Kart

Instruks for Kart

2. Merkebånd

Instruks for Merkebånd

3. Lagring og transport av drivstoff

Instruks for IBC (Dieseltank)

4. Oljeutslipp

Instruks for Oljeutslipp

5. Sprøyting av tømmer

Instruks for Sprøyting av tømmer

6. Arbeid i nærheten av maskin

Instruks for Arbeid i nærheten av maskin

7. Alenearbeid

Instruks for Alenearbeid

8. Bruk av motorsag

Instruks for Bruk av motorsag

9. Lagring av tømmer ved offentlig vei

Instruks for Lagring av tømmer ved offentlig vei

10. Kryssing av planovergang

Instruks for Kryssing av planovergang

11. Brannberedskap

Instruks for Skogbrannberedskap

12. Beredskap for ulykker

Instruks for BEREDSKAP

13. Arbeidsoperasjoner forbundet med risiko

Instruks for Sikkerhet

14. Produktdatablad

Instruks for Produktdatablad