Glommen-Mjøsen Skog - Virkesoppgjør

Virkesoppgjør

I virkesoppgjøret viser resultatet av hogsten og hva skogeier mottar som oppgjør for tømmeret. Under vil du finne informasjon om elementene i virkesoppgjøret.

Virkesavregning
Ved utgangen av hver måned sendes virkesavreging til leverandører som har levert tømmer siste måned. Virkesavregningen viser verdiberegningen av de måledokumenter som er målt i måneden. 

Virkesoppgjøret skal være disponibelt på skogeiers konto den 12. i påfølgende måned (eller påfølgende virkedag hvis den 12. faller på en helgedag).

Prising av sagtømmer
De ordinære sagtømmersortimentene er priset etter dimensjon og skal kappes etter spesielle ønskemål. En del sagtømmersortimenter og massevirke er priset etter fast pris. Aktuelle priser og sortimenter fås ved å kontakte skogbruksleder. 

Sortimentsliste
Når du ser på virkesavregningen din ser du på side en oversikt over de forskjellige sortimentene du har levert. Det finnes et utall forskjellige sortimenter. Med mange ulike kjøpere blir det mange ulike sortimenter.