Takstprosjekter og bestill skogbruksplan

Her finner du informasjon om våre takstoppdrag.

Våre pågående oppdrag:

Rendalen
Takstprosjektet omfatter Rendalen kommune. Prosjektet har et produktivt skogareal på 930 000 dekar. Man kan velge mellom tre forskjellige produkter: 
1. Skogbruksplan med feltbefaring på alt areal under vernskoggrensa inkl miljødokumentasjon
2. Skogbruksplan med feltbefaring i hogstklasse 1 og 2 under vernskoggrensa inkl miljødokumentasjon
3. Miljødokumentasjon
Produktene skal ferdigstilles og leveres skogeierne innen 1. mars 2021
Mjøsen Skogs prosjektleder er Rune Glæserud, mob. 907 96 956, e-post: rune@mjosen.no

Rendalen kommune har opprettet en egen Facebook-gruppe for prosjektet som skogeierne kan bli medlem av. Den heter Nye skogbruksplaner - Rendalen og du finner den her.

Les mer på prosjektets hjemmeside.

Ny skogbruksplan kan bestilles her:

Hamar og Løten
Du kan nå bestille ny skogbruksplan i Løten og Hamar. Den gamle skogbruksplanen har gått ut på dato for tre år siden. Ny teknologi har bidratt til bedre og billigere skogbruksplaner. Tømmervolumet blir nå beregnet på grunnlag av laseropptak fra fly. Det gir meget god nøyaktighet. Dessuten kan du bruke skogbruksplanen digitalt med Allma og enkelt gjøre ajourføringer.

Produktene skal ferdigstilles og leveres skogeierne innen 1. september 2020
Prosjektleder er Rune Glæserud, mob. 907 96 956, e-post: rune@mjosen.no

Fortløpende informasjon og takstprosjektet finnes på prosjektets egen facebookgruppe. Denne finner du her!

Ny skogbruksplan kan bestilles her:

Framdrift på prosjekt Hamar og Løten finner du her.

Snåsa
Snåsa er en av de mest aktive skogkommunene i Trøndelag. Skogbruksplan er et viktig verktøy når man skal forvalte skogen. Ved å bestille et planprodukt vil man delta på revisjon av nøkkelbiotoper som danner grunnlag for skogeiernes muligheter til å levere tømmer. Takstprosjektet starter opp i sommer, og nye skogbruksplaner blir levert våren 2021. Taksten omfatter et produktivt skogareal på 390 000 dekar, hvorav Statskog eier nesten 1/3 av arealet. Pål Hanssen er prosjektleder for taksten.

Ønsker du informasjon, treffes Pål på tlf. 481 45 474 eller e-post pal@mjosen.no.

Ny skogbruksplan kan bestilles her.

Framdrift på prosjekt Snåsa finner du her.

Hobøl, Moss og Sarpsborg
For å selge tømmer fra egen eiendom er det et krav i PEFC skogstandard (skogbrukets skogsertifisering) at man må ha gjennomført revisjon av miljødata senest etter 15 år. En slik revisjon blir gjennomført på alle eiendommer som bestiller et av de tre tilbudte produktene nå. De tre produktene som tilbys i forbindelse med taksten er «Ressursoversikt», «Utvidet ressursoversikt» (med markbefaring i den yngre delen av skogen) og «Miljøplan». Det er kun de to første produktene som gir oversikt over skogressursene. Alle produkter inneholder obligatorisk revisjon av miljødata. Leveranse er innen 01.04.2020. Prosjektet har et produktivt skogareal på ca 350 000 dekar.
Informasjon om takstprosjektet kan fås av Rune Glæserud, mob. 907 96 956, e-post: rg@mjosen.no

Framdrift på prosjekt Hobøl, Moss og Sarpsborg finner du her.

Lesja og Dovre
Alt skogareal i begge kommunene skal takseres. Det er over 20 år siden det ble utarbeidet nye skogbruksplaner på Dovre og 18 år på Lesja. En ny skogbruksplan er sentral for å drive et optimalt skogbruk. Det står mye bra tømmer i disse to kommunene. Ressursene er meget forsiktig utnyttet de siste årene. I de to kommunene er det samlet 210 000 dekar med produktiv barskog. I tillegg kommer fjellbjørkeskogen som også er en ressurs. Alle produkter skal leveres innen 15.02.2020.
Informasjon om takstprosjektet kan fås av Pål Hanssen, mob. 481 45 474, e-post: pal@mjosen.no

Framdrift på prosjekt Lesja og Dovre finner du her

Eidskog
Takstprosjektet omfatter Eidskog kommune. Prosjektet har et produktivt skogareal på 480 000 dekar. Man kan velge mellom fire forskjellige produkter: 
1. Plan med behandlingsforslag satt i felt for hogstklasse 1 og 2 
2. Plan med behandlingsforslag fra bilde- og laserdata
3. Ressursoversikt
4. Miljødokumentasjon
Produktene skal ferdigstilles og leveres skogeierne innen 1. juli 2019
Mjøsen Skogs prosjektleder er Rune Glæserud, mob. 907 96 956, e-post: rune@mjosen.no

Framdrift på prosjekt Eidskog finner du her.

Eidskog kommune har opprettet en egen Facebook-gruppe for prosjektet som skogeierne kan bli medlem av. Den heter Nye skogbruksplaner - Eidskog og du finner den her.

Les mer på prosjektets hjemmeside.

Aremark og Idd i Halden
Takstprosjektet omfatter Aremark kommune og Idd i Halden kommune. Prosjektet har et produktivt skogareal på 443 000 dekar. Man kan velge mellom to forskjellige produkter. 1 Ressursoversikt med fjernmålte data og 2 Ressursoversikt med markbefaring i hogstklasse 1 og 2. I produkt 2 vil det bli utarbeidet behandlingsforslag i hogstklasse 1, 2 og 3. Ressursoversikten skal ferdigstilles og leveres skogeierne innen 1. juni 2019. 
Mjøsen Skogs prosjektleder er Simen Skarkerud, mob. 454 16 541, e-post: simen@mjosen.no

Framdrift på prosjekt Aremark og Idd finner du her.