Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog skal være den foretrukne aktør innen tømmeromsetning og avvirknings- og skogtjenester for skogeier, industrikunder og underleverandører. Glommen Mjøsen Skogs totaltilbud av tjenester og rådgivning skal være av den høyeste kvalitet med tilhørende presisjon og utvikles slik at de møter behovene hos ulike kategorier skogeiere. Glommen Mjøsen Skog vil legge vekt på å skape et komplementært tilbud av tjenester og rådgivning som optimaliserer skogeiers arealavkastning og gjøre det mer lønnsomt og enklere å være skogeier.

Glommen Mjøsen Skog vil kartlegge kundetilfredshet og drive en løpende, risikobasert vurdering av våre hovedprosesser for å avdekke forbedringsområder. I dette ligger en løpende oppfølging av tjenester fra underleverandører.

For å sikre at kvalitetsmålene nås, skal Glommen Mjøsen Skog ha et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i ISO-9001.

For å få til dette skal vi:
Ha en ledelse som:

  • Indentifiserer seg med og prioriterer kvalitetsarbeid, og som har overordnet ansvar for at kvalitetspolitikk og kvalitetsmål blir forstått og praktisert på alle nivåer i bedriften.
  • Er ansvarlig for etablering og drift av et hensiktsmessig kvalitetssystem og stiller nødvendige ressurser til disposisjon.
  • Involverer medarbeidere og underleverandører på en måte som sikrer forståelse og engasjement for gjennomføring av kvalitetssystemet.
  • Setter opp mål for kvalitetsforbedring og etterser om disse oppnås.

Ha medarbeidere som:

  • Kjenner, forstår og identifiserer seg med vår kvalitetspolitikk og våre kvalitetsmålsettinger.
  • Tar ansvar for å tilfredsstille kundenes behov og forventninger.
  • Tar ansvar for kvalitet på eget arbeid, reagerer på avvik og tar initiativ til forbedringer.
  • Sammen med ledelsen har etablert svært gode holdninger knyttet til kvalitets- og forbedringsarbeidet.