Hopp til innhold

I Glommen Mjøsen Skog jobber vi med grønn verdiskaping i skogen hver eneste dag. Vi bidrar til forvaltning av en av naturens viktigste ressurser. Vårt mål er at skogeiere skal ta kvalifiserte valg for skogen sin som skaper verdier og sørger for tilgjengelig fornybart materiale til norsk industri og samfunn.

Nøkkelinfo om Glommen Mjøsen Skog SA

 • Om lag 130 ansatte
 • Kontorer fordelt over det meste av Innlandet, samt Akershus og Østfold fylker
 • Største kontorer i Elverum og Lillehammer, med forretningsadresse Elverum
 • 7300 andelseiere
 • Majoritetseier i Moelven Industrier ASA
 • Omsetter for over 2 milliarder kroner årlig, og er et av Innlandets største selskaper

Skogtjenester

Glommen Mjøsen Skog er landets største aktør innen tømmeromsetning og skogbruksplaner. Tjenestespekteret er vidt: Planting, ungskogpleie, tynning, markberedning, gjødsling og hogst.

Våre fagfolk bistår skogeiere med kvalifiserte råd innenfor mange felt tilknyttet skogeiendommen. Vi er skolert i flere ulike hogstformer – fra flatehogst til lukket hogst. Vi har skogbruksledere fordelt lokalt i hele vårt område på Østlandet. Som skogeier har du alltid kort vei til gode råd og gratis befaringer: Ta kontakt med skogbrukslederen i ditt distrikt for faglig veiledning og tiltak for din skogeiendom!

Vi har en stor avdeling for skogbruksplaner, og tar hånd om takstoppdrag over hele Norge. Vi tilbyr den digitale skogbruksplanen ALLMA, vår nett- og appbaserte løsning for å holde oversikt over egen skog og ressursene den har. Våre konsulenter kan bistå med taksering i erstatningssaker og frivillig vern.

Næringspolitikk

Vår næringspolitiske avdeling arbeider for å sikre rammebetingelser og grunneierrettigheter for våre andelseiere. En vesentlig del av dette er å bygge kunnskap og forståelse for betydningen av et aktivt skogbruk, både hos politikere og i opinionen. Derfor legger vi også stor vekt på kommunikasjonsarbeid.

Vi har i dag tre ganger så mye skog som vi hadde i Norge for hundre år siden, og tilveksten er i dag større enn uttaket. En vesentlig oppgave er nå å skjøtte skogen slik at den kan takle et klima i rask endring og samtidig gi det som samfunnet har behov for og etterspør. Fornybare råvarer fra våre andelseieres skoger blir byggematerialer, møbler og utstyr, papir og papp-produkter og energi – kort sagt produkter som innbyggerne har bruk for hver eneste dag.

Organisering av selskapet

Glommen Mjøsen Skog er et samvirke som består av små og store skogeiere fra Lesja og Røros i nord til Halden i sør. Ved å stå sammen øker vi vår gjennomslagskraft. Sammen vil vi også løse oppgaver som skogeieren ikke kan klare alene.

Andelseiere har vesentlige økonomiske fordeler: De som selger tømmer gjennom Glommen Mjøsen Skog får etterbetaling på tømmeret. I tillegg utbetales utbytte på andelskapitalen.

Samvirkeforetaket har en demokratisk oppbygning, med tillitsvalgte i våre 15 skogeierområder. Styret i Glommen Mjøsen Skog velges av årsmøtet, etter forutgående innstilling fra valgkomiteen.

Mål og verdier

Glommen Mjøsen Skogs visjon er å være ledende på å skape verdier i skogen.

Dette oppnår vi gjennom våre grunnleggende verdier – vi er:

 • Tillitsskapende
 • Nytenkende
 • Engasjerte

Bunnplanken er å drive bærekraftig skogbruk til det beste for samfunnet i nåtid og framtid. I 2021 utarbeidet Glommen Mjøsen Skog som det første andelslaget i Norge en bærekraftsrapport for virksomheten. Følgende danner grunnlag for vårt bærekraftsarbeid:

 • Vi forvalter skogen for framtidige generasjoner.
 • Vi er en del av løsningen i det grønne skiftet.
 • Vi skaper verdi i lokalsamfunnet.

Datterselskap og tilknyttede selskap

Vi er opptatt av verdiskaping knyttet til råvaren tre, og har et utstrakt industriengasjement. Slik er vi med på å skape enda større lokale verdier og flere arbeidsplasser.

Selskap i verdikjeden som vi har eierinteresser i:

 • Moelven Industrier ASA: 66,87 prosent
 • Alvdal Skurlag AS: 38 prosent
 • GM Skogsdrift: 80 prosent
 • Obio AS: 40 prosent
 • Glommen Technology: 50 prosent

Glommen Mjøsen Skogs historie

Glommen Mjøsen Skog SA ble stiftet i 2019 ved en sammenslåing av skogeierandelslagene Glommen Skog og Mjøsen Skog. De to virksomhetene hadde begge en mer enn hundreårig historie, som startet med at skogeiere ved de store fløtningsvassdragene gikk sammen i egne foreninger. Glommens skogeierforening ble stiftet i 1903, som den første i landet. Mjøsdistriktenes Skogeierforening ble stiftet i 1909. Begge ble omdannet til samvirkeforetak i 2006.