Hopp til innhold

Bredt tjenestetilbud

Med vår skogfaglige kompetanse og erfaring vil vi gjerne være sparringspartner for deg som skogeier for utvikling og tiltak på din skogeiendom. Vi gir gode, trygge og lønnsomme råd til det beste for skogeiere, organisasjoner og andre personer som har behov for skogfaglig bistand.

Vi bistår blant annet innen:

  • Verdsetting av skog i forbindelse med kjøp, salg og generasjonsskifte
  • Grunneierinteresser under utbyggingsprosesser som berører skogeiere (f.eks. vei-, bane-, nett- eller bebyggelsesutbygging)
  • Frivillig vern av skog
  • Grunneierinteresser under andre typer verneprosesser (f.eks utvidelse av nasjonalparker)
  • Erstatningsoppgjør ved vern, utbygging og ekspropriasjon
  • Viltforvaltning
  • Utmarksforvaltning
  • Annen skogøkonomisk rådgivning

Frivillig vern av skog

Det meste av vern av skog skjer nå gjennom frivillig vern-ordningen, hvor skogeiere tilbyr skogareal til vern mot erstatning. Prosessen og vernet bekostes av myndighetene. Det betyr at du som skogeier får gratis bistand fra oss under hele prosessen, uansett om det blir besluttet vern eller ikke.

Våre konsulenter gir et best mulig beslutningsgrunnlag for deg som skogeier, og utfører saksbehandling gjennom hele prosessen fram til et eventuelt vedtak om vern av Kongen i statsråd.

Vi bistår på befaringer, med myndighetskontakt, takst av skogen og med forhandlinger om erstatning og utforming av verneforskrift.

Verdivurdering av skogeiendom

Skog representerer store verdier for grunneieren. I forbindelse med utbyggingssaker, kjøp og salg av skog og eiendomsoverdragelse trengs ofte verdivurdering av skogeiendommen.

Vi kan skogtakst – og har derfor kunnskapen til å vurdere grunnlaget (skogen og skogforholdene) i en verdivurdering. Vi bistår med å sette en verdi på enkeltbestand, hele skogteiger eller hele skogeiendommer. Vi kjenner næringen, er lokalkjent og har lang erfaring med skogtakst og verdivurdering.

Når skogareal avstås til utbygging av infrastruktur eller bolig- og næringsutvikling er det ofte omfattende og tunge prosesser. Glommen Mjøsen Skog har solid erfaring med både ekspropriasjonssaker og andre former for offentlig grunnerverv, og bistår for å sikre skogeiers interesser.

Vi har utført oppdrag på vegne av mange private skogeiere, med også for større aktører som blant andre Nye Veier, Statnett, Bane Nor og lokale energi- og nettselskaper.

Trenger du konsulentbistand? Kontakt oss direkte:

Anne Mæhlum

Fagsjef konsulenttjenester, seksjon rådgivning

Elisabeth Gill

Konsulent

Lars Rundfloen

Seniorrådgiver konsulenttjenester

Geir Korsvold

Seniorkonsulent