Hopp til innhold

Helt siden 1932 har vi hatt en ordning der skogeier har vært forpliktet til å sette deler av verdien av tømmerhogsten inn på en konto som følger eiendommen. Ordningen har hatt ulike navn og regelverk opp igjennom årene, men hovedinnretningen har vært den samme: Å sette av en del av verdien av tømmeret på en konto som følger eiendommen og som skal brukes til å investere i ny skog på eiendommen.

Gunstig å utnytte skogfondsordningen

I dag har ordningen navnet skogfond, og skogeier kan velge mellom å trekke fra 4 til 40 % av tømmerverdien, som så settes inn på skogfondskontoen som følger eiendommen.

Skogeier må skatte av inntekter fra tømmersalg, men den delen som settes på skogfondkontoen blir ikke inntektsført eller beskattet før pengene tas ut av fondet for å dekke investeringer i skogen. Når skogeier tar pengene ut av fondet, inntektsføres og skattlegges 15 prosent av beløpet. Resten er skattefritt. Den reduserte skatten tilsvarer ofte et ordinært tilskudd fra staten på 40-50 prosent av kostnaden, eller enda mer hvis du har høy skatteprosent.

Skogfond er et gunstig virkemiddel sammen med tilskudd. Normalt sitter du for eksempel igjen med kun ¼ av regningen for ungskogpleie, dersom du bruker skogfondsmidler i tillegg til tilskudd til ungskogpleie.

Sjekk saldo

Via nettsiden www.skogfond.no kan du få rask tilgang til saldo på skogfondskontoen din. Du kan velge om du vil taste inn personnummer, organisasjonsnummer eller kontonummeret til skogfondet.

Dette kan skogfondet brukes til

Bruk av midler fra skogfondskontoen er regulert gjennom forskrift.  Midlene fra skogfondet kan brukes til:

 • Skogkulturtiltak
  • Markberedning
  • Planting og suppleringsplanting
  • Ungskogpleie
  • Gjødsling
  • Stammekvisting
  • Grøfterensking og suppleringsgrøfting
  • Forhåndsrydding før tynning og underskudd ved tynning
 • Skogsbilveier
  • Vedlikehold
  • Bygging, ombygging og opprusting, inkludert velteplasser
 • Planer, miljø og kompetanse
  • Skogbruksplanlegging, med og uten miljøregistrering
  • Miljøtiltak
  • Kompetansehevende tiltak vedrørende skog
 • Andre tiltak
  • Investeringer i bioenergitiltak
  • Forsikring mot stormskader og brann på skog

Husk å benytte skogfondet

Mange skogeiere er flinke til å bruke midler fra eiendommens skogfondkonto aktivt. På disse kontoene kommer det inn friske midler etter hver hogst, og midler går ut igjen ved at de blir investert i for eksempel markberedning, planting og ungskogpleie. Noen skogeiere bygger også bevisst opp midler på skogfondkontoen over noen år fordi de planlegger for eksempel opprusting av skogsbilveier. Allikevel er ikke alle skogeiere like flinke til å benytte skogfondet.

Mer informasjon

På nettsiden www.skogfond.no finner du mer informasjon om skogfondet og hva du kan bruke midler fra skogfondet til.

Skogkurs tilbyr eget kurs for å bli kjent med fordelene ved aktiv bruk av skogfondsordningen. Kurset kan blant annet brukes til å eksemplifisere investering i opprusting og nybygging av skogsbilvei. Dette kan gi veiforeningen et bedre grunnlag for å forstå den totale nytten av å anvende midler fra skogfondet til investeringer i skogsbilveien.

Vi i Glommen Mjøsen Skog gir gjerne faglige råd om tiltak i skogen din. Vi stiller på gratis befaring, og sørger for å få satt tiltakene i gang.