Hopp til innhold

Ungskogpleie innebærer å rydde plass til de framtidstrærne du ønsker å satse på. Ungskogpleie foregår med ryddesag, der uønskede trær og konkurrerende vegetasjon tas ned. Ungskogpleie er viktig for å unngå at trærne må konkurrere om lys, vann og næring. Når trærne står for tett, vil noen av trærne dø (selvtynning), og da er det ikke sikkert at det er trærne med best kvalitet som overlever.

Vi utfører ungskogpleie for deg, og din lokale skogbruksleder stiller gjerne til gratis befaring. Skogbruksplanen gir en god pekepinn på hvor det er behov for å utføre ungskogpleien.

Målet med ungskogpleie er å fristille de beste trærne, og sørge for at de står jevnest mulig fordelt i skogen. Det gir en god volumproduksjon av tømmer med høy kvalitet. Skogen blir stabil og tåler klimabelastningene bedre. Ungskogpleie er et av tiltakene i skogen som har størst klimanytte.

Ungskogpleie er sterkere vektlagt gjennom ny Norsk PEFC Skogstandard, som trådte i kraft 1. mars 2023. Der er det et eget kravpunkt som slår fast at ungskogfelt skal følges opp for å sikre god vekst og rask etablering av ny skog etter hogst. Med dette har skogeier et klart ansvar for ungskogpleie.

De gode grunnene

Gjør ungskogpleie for å:

  • Styre ønsket treslagsblanding og rett treslag på rett sted.
  • Fristille framtidstrær av god kvalitet.
  • Redusere risikoen for klimaskader betydelig, med markant mindre fare for toppbrekk og vindskader.
  • Binde mer CO2.
  • Legge til rette for framtidig god sunnhet.
  • Få lavere driftspris ved tynning og økt lønnsomhet ved sluttavvirkning.
Ungskogpleie, gode råd fra Glommen Mjøsen Skog

God mark krever minst to ryddinger

Ungskogpleie utføres vanligvis med motorryddesag når trærne er mellom én og fem meter høye.
Trær som vokser for tett eller trær som er et annet slag enn det du vil satse på skal fjernes, slik at det står igjen 150-250 framtidsstammer per dekar.
Dersom trærne står  på god mark, må det gjøres ungskogpleie minst to ganger. Det kan eksempelvis foregå med lauvrydding seks år etter planting, og så med en siste avstandsregulering noen år senere. To ryddinger blir ofte billigere enn én som utføres sent.
I områder med mye elgbeiting av furu, bør man vente med rydding til trærne er over elgbeitehøyde.

Økonomi og klimanytte

Når det gjelder ungskogpleie sier vi gjerne: Har du råd til å la være?
Det er gunstige ordninger som fremmer ungskogpleie. Det gis vanligvis tilskudd på 30-40 prosent, avhengig av kommune. Tilskuddet er direkte knyttet til klimanytte: Ungskogpleie gir økt tilvekst og økt CO2-opptak. Det gir dessuten bedre kvalitet på virket, og dermed mer treprodukter med lang levetid, som kan erstatte mindre klimavennlige byggematerialer og produkter, fastslår Landbruksdirektoratet.

Kostnader knyttet til ungskogpleie får du dekket med skogfond med skattefordel.

Ungskogpleie med ryddsag