Hopp til innhold

Etter tynning skal de beste trærne stå igjen – jevnest mulig fordelt. Tynning konsentrerer tilveksten til de stammene som settes igjen.

Tynning utføres en til to ganger per omløp. Det vanligste er ingen eller én tynning i granskog og flere tynninger i furuskog. Tynning skjer anslagsvis når skogen er 35-40 år gammel. Virket tas ut for salg, og salgsinntekten fra tynningen vil normalt være høyere enn driftskostnaden. Tynning kan også være et aktuelt tiltak for å omstille skogen fra et system med åpen hogst, til lukket hogst.

Fordeler ved tynning

Riktig utført tynning til rett tidspunkt gir økt produksjon av sagtømmer/spesialsortiment. I tillegg medfører det lavere driftspris når sluttavvirkningen gjennomføres. Ved å tynne første gang på et tidlig tidspunkt, bedres forutsetningen for at bestandet skal kunne tåle påvirkning av snø, storm og insektangrep. Videre reduseres konkurransen mellom trærne. De gjenværende trærne vil da få økt tilgang på lys, vann og næring.

De gode grunnene

Utfør tynning for å:

  • Redusere konkurransen mellom trærne, og gi de gjenværende mer lys, vann og næring.
  • Få økt produksjon av sagtømmer/spesialsortiment.
  • Få lavere driftspris når sluttavvirkningen skal gjennomføres.
  • Få en mer robust skog, som tåler snø, storm og insektangrep bedre.
  • Få en skog som har best mulig sammensetning av riktig treslag.

Unngå rot-skader

Når gradestokken viser en gjennomsnittlig temperatur på 5 grader eller høyere, skal stubbesnittet behandles med rotstopp, for å hindre at rotråte går inn i ferske stubber. Videre skal alltid stikkveiene bares godt for å unngå skader på rotsystemet under kjøringen.

Investering for framtida

En tynning må ses på som en investering i framtidsskogen.  En godt utført ungskogpleie er svært viktig for å oppnå et godt resultat ved tynningsdriften. Tynning utført til rett tid i riktig bestand vil øke lønnsomheten til bestandet i framtida.

Vi tilbyr gratis befaring, og hjelper deg å ta de rette beslutningene.