Hopp til innhold

Hos oss er klima, miljø, fornybar ressursbruk og ivaretakelse av natur tett forbundet. Skogen har en mangesidig betydning: Som verdiskaper, som en avgjørende faktor i klimakampen, som leveområde for ulike arter, for friluftsliv og helse.

Glommen Mjøsen Skog var det første skogeierandelslaget i Norge som startet med årlig bærekraftsrapportering.

Skogens mange roller innen klima og miljø

Å bruke skogens ressurser på en bærekraftig måte er helt grunnleggende for vårt skogbruk. Det innebærer å hogge, plante og stelle skog slik at den fornybare ressursen kan brukes på nytt i neste omløp.

Vår miljøpolitikk tar utgangspunkt i at Glommen Mjøsen Skog skal bidra til et bærekraftig skogbruk som aktivt nytter skogens potensial som fornybar ressurs og som en karbonbinder.

Glommen Mjøsen Skogs virksomhet skal sikre det biologiske mangfoldet og ivareta skog- og utmarksarealenes betydning for kultur, miljø, friluftsliv og for de som har sitt virke knyttet til skogen.

Vårt skogbruk er miljøsertifisert

Norsk skogbruk er miljøsertifisert. Som et av få land i verden, gjelder sertifiseringen i praksis for hele skogbruket. Den største sertifiseringsordningen er Norsk PEFC Skogstandard, som inneholder 30 konkrete kravpunkter. Når noe er PEFC-merket, vet du at råvaren eller produktet kommer fra bærekraftig forvaltet skog. Forvaltningen skjer etter strenge miljømessige, sosiale og økonomiske kriterier. PEFC-standarden utvikles og revideres hvert femte år i samarbeid mellom en rekke organisasjoner. Ved forrige revisjon deltok seks sentrale organisasjoner fra miljø-, natur- og friluftssiden.

Når du kjøper varer som er laget av norsk tre, kan du være trygg på at råvaren er miljøsertifisert. Uavhengige kontrollorganer som DNV, Det Norske Veritas, står for tilsyn av ordningen gjennom årlige revisjoner.

Glommen Mjøsen Skog er også FSC-sertifisert. FSC er en annen en internasjonal merkeordning, som er mindre brukt i Norge.

Vi har samlet informasjon om vår sertifisering og miljøpolitikk på egen side.

Vår egen bærekraftsrapportering

I 2021 utarbeidet Glommen Mjøsen Skog som det første andelslaget i Norge en bærekraftsrapport for selskapet. Dette er nå en systematisk del av virksomheten, med årlig rapportering. Bærekraftsarbeidet legger vekt på følgende områder:

  • Vi forvalter skogen for framtidige generasjoner.
  • Vi er en del av løsningen i det grønne skiftet.
  • Vi skaper verdi i lokalsamfunnet.

Les mer om vårt arbeid med bærekraftsrapportering.

 

Skogens rolle for klimaet

For å lykkes i klimakampen må vi redusere de fossile klimagassutslippene, og vi må binde mer karbon enn vi slipper ut. Da trenger vi å ta i bruk skogen i større grad enn vi gjør i dag.

Skogen har stor betydning for klimaet. Trevirket kan brukes til å erstatte produkter som i dag lages av fossile ressurser som olje, kull og gass. Gjør vi dette, vil klimagassutslippene reduseres betraktelig. Da resirkulerer vi karbon som allerede finnes i det korte kretsløpet i stedet for å bruke karbon som det har tatt millioner av år å produsere.

Skogen har et stort karbonopptak. Gjennom fotosyntesen binder trærne CO2 fra atmosfæren i form av sukker i biomassen og i jorda. Så lenge skogen vokser, binder den CO2. Øker vi skogproduksjonen, øker også opptaket av CO2. Skogen binder årlig nesten halvparten av Norges CO2--utslipp.

Når trærne dør, frigjøres karbonet ettersom trevirket brytes ned. Skog er med andre ord ikke et stabilt karbonlager på samme måte som karbon lagret i fossile ressurser langt under bakken. Skogbranner, insektsangrep og stormer kan på et blunk forvandle en skog fra å være et lager til å bli en utslippskilde. Å verne skog er derfor ikke et effektivt klimatiltak.

Hvis vi derimot hogger skogen når den er hogstmoden, kan vi bruke trevirket til å lage produkter, og karbonet vil forbli lagret i disse produktene helt til de brytes ned eller brennes opp. Trevirke er et av få fornybare råstoff som kan produseres i store kvanta. FNs klimapanel tar til orde for at vi må øke hogsten og bruken av trevirke for å nå klimamålene.

I Norge har vi en stor og økende skogressurs. Volumet har tredoblet seg de siste 100 årene, og vi kan øke hogsten og uttaket av trevirke fra skogen innenfor bærekraftige rammer.

Mer om dette leser du hos Norges Skogeierforbund.