Hopp til innhold

Gjennom solide sertifiseringssystemer og tredjepartskontroll er i praksis alt tømmer fra Glommen Mjøsen Skog miljøsertifisert.

Som et av få land i verden, har Norge et sertifiseringssystem som i praksis gjelder for hele skogbruket. Den største sertifiseringsordningen er Norsk PEFC Skogstandard.

Skogstandarden er en vesentlig del av skogbrukets samfunnskontrakt. Når noe er PEFC-merket, vet du at råvaren eller produktet kommer fra bærekraftig forvaltet skog. Forvaltningen skjer etter strenge miljømessige, sosiale og økonomiske kriterier. Standarden tar for seg 30 omfattende kravpunkt, delt inn under følgende hovedtemaer:

 • Forvalteransvar og planlegging
 • Hogst og skogbrukstiltak
 • Særskilte miljøverdier

Den nye standarden har blant annet skjerpede krav for å sikre artsmangfold og lokalt friluftsliv, samt økt fokus på framtidsskogen gjennom ungskogpleie.

Uavhengige kontrollorganer som DNV, Det Norske Veritas, står for tilsyn av ordningen gjennom årlige revisjoner.

Norsk PEFC Skogstandard gjennomgås og oppdateres hvert femte år. Dette skjer gjennom en bred medvirkningsprosess, der en rekke organisasjoner samarbeider med PEFC Norge. Ny standard trådte i kraft 1. mars 2023 etter en lang og grundig prosess. Her var det et historisk bredt samarbeid, med deltakelse fra blant annet seks sentrale organisasjoner fra miljø-, natur- og friluftssiden: WWF, Zero, Sabima, Natur og Ungdom, Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund.

Glommen Mjøsen Skog er også FSC®-sertifisert. FSC-sertifiserte skoger skal drives etter standarder som er basert på FSCs internasjonale prinsipper og kriterier for ansvarlig skogforvaltning. I Norge er det nå utarbeidet en egen nasjonal FSC-standard for skogbehandling.

Lover og forskrifter:

Gjeldende lover og forskrifter er bindende for alle som har sitt virke i skogen. Myndighetene har ansvaret for å kontrollere at lovverket blir fulgt. Skulle det oppstå situasjoner med ulike tolkning mellom lovverk og skogstandard, skal det alltid være den strengeste tolking som skal legges til grunn i forhold til sertifisert skogbruk. For det operative skogbruket er blant annet følgende lover sentrale:

Slik fungerer miljøarbeidet i praksis:

Glommen Mjøsen Skog kjøper tømmer som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende produkt- og miljømessige kontraktbetingelser. Før vi signerer kontrakt med skogeier inngås en miljøavtale med skogeier der skogeier forplikter seg til å følge Norsk PEFC Skogstandard og Glommen Mjøsen Skogs retningslinjer for et bærekraftig skogbruk.

Vi har kartlagt følgende områder hvor vår virksomhet kan innebære risiko for miljøet:

 1. Ødeleggelse av biologisk viktige områder
  Det påhviler skogbruket et betydelig ansvar for å ta vare på biologisk viktige områder – verneområder, nøkkelbiotoper og rødlistearter. Økt kunnskap, bedre rutiner, kart og hjelpeverktøy har gjort oss bedre til å ivareta biologisk viktige områder.
 2. Forurensning av vann
  God vannkvalitet er viktig for alt liv. Glommen Mjøsen Skog har fokus på å unngå forurensning av vann. Det er spesielt viktig å treffe tiltak for å unngå forurensning der kjørespor fra tømmeravvirkning møter rennende vann.
 3. Skogbrann
  Større skogbranner medfører dramatiske skader for alt liv og verdier i skogen. Glommen Mjøsen Skog har satt fokus på skogbrannberedskap med nye rutiner for å unngå brann.
 4. Kulturminne
  Kulturminner er minner etter tidligere menneskelig aktivitet. I skog finnes et stort antall kulturminner som vitner om tidligere bruk av skogen. Disse kulturminnene skal ivaretas.
 5. Utnyttelse av markas produksjonsevne
  Det er viktig at markas produksjonsevne blir utnyttet ved foryngelse og pleie av skogen. Dette for å sikre verdiene av skog og også for å bidra til binding av .