Hopp til innhold

Glommens Mjøsen Skogs miljøpolitikk:

Glommen Mjøsen Skog vil gjennom sin virksomhet bidra til et bærekraftig skogbruk som aktivt nytter skogens potensial som fornybar ressurs også i et klimaperspektiv, sikrer det biologiske mangfoldet, og ivaretar skog- og utmarksarealenes betydning for kultur, miljø, friluftsliv og for de som har sitt virke knyttet til skogen.

Det skal ikke omsettes tømmer fra ulovlig hogst, fra skog med høy bevaringsverdi eller fra virksomhet hvor menneskerettigheter ikke blir overholdt. Videre skal ikke naturskog konverteres til plantasjer eller annen type drift i strid med norsk lov. Bruk av genmodifisert plantemateriale skal ikke forekomme.

I Glommen Mjøsen Skogs daglige drift skal innsatsfaktorer, produkter og prosesser utvikles med sikte på bærekraftig forvaltning av natur og miljø. Glommen Mjøsen Skog vil dokumentere sitt miljøarbeid for å skape grunnlag for en åpen dialog med våre omgivelser. Glommen Mjøsen Skog vil arbeide aktivt med å formidle kunnskap om miljø- og klimaspørsmål til skogeiere og samfunnet for øvrig.

For å realisere dette vil vi i vår virksomhet:

  • Følge gjeldende lover og forskrifter
  • Identifisere vesentlige miljøaspekter
  • Ha en ledelse som prioriterer tiltak og midler for forbedring og oppfølging av miljøarbeidet gjennom tydelige miljømål
  • Ha et miljøstyringssystem som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 14001
  • Følge Norsk PEFC Skogstandard
  • FSC® prinsipper og kriterier skal følges for eiendommer som er tilsluttet andelslagets FSC sertifisering.