Hopp til innhold

Nytten av å ha en skogbruksplan øker når den er digital. Glommen Mjøsen Skog tilbyr den digitale skogbruksplanen ALLMA. Med ALLMA har du en løpende oppdatert skogbruksplan, som gjør det enklere for deg å være skogeier.

Glommen Mjøsen Skog er Norges største leverandør av skogbruksplaner. Vi leverer skogbruksplaner i hele Norge.

Hva er en skogbruksplan?

Grunnlaget for å drive skogbruk legges gjennom god planlegging. En skogbruksplan gir deg muligheter til dette på en bærekraftig måte. Skogbruksplanen gir god oversikt over egen skogeiendom. Dermed får du et grunnlag for å gjøre gode prioriteringer.

Skogbruksplanen deler skogen inn i bestand (behandlingsenheter). I hvert enkelt bestand registreres det en rekke data om skogen. Ut fra dette får du prognoser om tilvekst og hogst, samt informasjon om hvilke tiltak du bør eller må utføre. Den teknologiske utviklingen har gjort skogbruksplanen enda bedre og mer nyttig enn tidligere. De aller fleste velger digital skogbruksplan med løpende oppdateringer (ALLMA), men det er også mulig å få en «engangsplan» i papirformat.

Slik utarbeides en skogbruksplan

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer gjøres i samarbeid med Statsforvalter/kommune og representanter for skogeierne. Staten gir i dag 40-50 prosent tilskudd til nye skogbruksplanprosjekter.

Nye prosjekter settes i gang årlig, og Glommen Mjøsen Skog er en stor tilbyder på dette fagfeltet. Her får du oversikt over våre pågående oppdrag (lenke).

I slike prosjekter kartlegger vi eiendommenes ressurser og miljøverdier. Miljøregistrering i skog (MiS) er metoden som brukes for å kartlegge miljøverdiene, og blant annet avgjøre hvilke arealer som skal settes av som nøkkelbiotoper. For å selge tømmer, må du ha gjennomført miljøregistreringer.

Midler du har på skogfond kan brukes til skogbruksplan, sjekk din skogfondskonto.

ALLMA skogbruksplan
ALLMA skogbruksplan

Hva er ALLMA?

Ønsker du en digital skogbruksplan som alltid er oppdatert, tegner du et abonnement på ALLMA.

Med ALLMA har du full tilgang til informasjon og kart uansett hvor du er, enten du bruker PC, nettbrett eller mobiltelefon. ALLMA på iPad og iPhone kan brukes sammen med GPS i områder uten telefondekning. Dermed har du muligheter til nøyaktig å lokalisere viktig informasjon, og se i ALLMA-kartet hvor du befinner deg til en hver tid.

Når du har gjort tiltak som hogst, planting, ungskogpleie eller tynning, blir skogbruksplanen oppdatert, og du får informasjon om neste gang du bør gjøre tiltak i det aktuelle bestandet.

Fordelene med ALLMA

  • All nødvendig og oppdatert informasjon du trenger for å drive et bærekraftig skogbruk etter PEFC-standarden.
  • Tilgang til ulike kartdata og ortofoto (sammensatte flyfoto) sammen med skogbruksplandata over egen eiendom.
  • Råd om skogbehandling i hvert enkelt bestand, og hvor du bør prioritere tiltak først.
  • Indikasjon på når det er mest lønnsomt å hogge skogen.
  • Ajourførte beregninger over tilvekst, slik at du til enhver tid kan sjekke hva du har av ressurser på eiendommen.
  • Norges mest solgte dataverktøy for skogforvaltning gjennom tidene.
  • Tilgang til dyktige skogkonsulenter som veileder i bruk av ALLMA og gir råd om skogforvaltning.

Dette trenger du for å få tilgang til ALLMA

For å kunne abonnere på ALLMA, må du ha en skogbruksplan eller ressursoversikt. I alle nyere skogplanprosjekter er det lagt til rette for dette. Glommen Mjøsen Skog kan også på oppdrag tilrettelegge din gamle skogbruksplan for ALLMA.

Alle kostnader, også ALLMA-abonnement, kan finansieres ved bruk av skogfond med skattefordel.

Les mer om priser på ALLMA-abonnement her.

Prøv gratis i tre måneder

Vi tilbyr tre måneders gratis prøveabonnement for alle andelseiere i Glommen Mjøsen Skog, hvor data er tilgjengelig.

For mer informasjon om prøveabonnement, priser og bestilling, ta kontakt med oss:

 

Odd Arne Brenn

Fagsjef ALLMA