Hopp til innhold

Skogbrukslederen i ditt distrikt er din kontaktperson ved tømmersalg og hogst. Vi tilbyr gratis befaring i skogen, og du kan få et konkret tilbud på hogstoppdrag og tømmerpris.

De fleste velger å gjøre avtale med Glommen Mjøsen Skog om både hogst (skogsdrift) og tømmerkjøp. Hvis du inngår avtale med Glommen Mjøsen Skog om å utføre skogsdriften, vil alt i forbindelse med hogsten bli ivaretatt av oss – vi tar på oss driftsansvaret. Da benyttes følgende standard kontrakts- og leveringsbetingelser for avvirkning og kjøp av virke, der Glommen Mjøsen Skog SA er driftsansvarlig:

Et fåtall tar hånd om hogsten selv. Hvis du hogger tømmer selv eller planlegger hogsten er det krav om at du har bestått kurs i Norsk PEFC-skogstandard. Vi benytter følgende standard kontrakts- og leveringsbetingelser for kjøp av virke, hvor driftsansvarlig er skogeier selv eller den hun/han har gitt fullmakt til:

Vi har samarbeidsavtale med dyktige entreprenører som utfører hogst og utkjøring for oss. Glommen Mjøsen Skog legger stor vekt på at alle miljø- og kvalitetskrav ivaretas. Våre entreprenører gjennomgår jevnlig kursing som sørger for faglig utvikling og solid kompetanse. Sammen med deltakelse på skogfaglige arrangement bidrar det til et optimalt resultat for skogeier. Glommen Mjøsen Skog har egne virkeskontrollere som følger opp virkeskvalitet og presisjon hos entreprenørene i skogen.

Høyest mulig verdi for skogeier

Tømmer kappes og omsettes til forskjellige sortimenter (kvaliteter), avhengig av skogtype og markedsmessige forhold. Glommen Mjøsen Skog har salg på mange sortimenter, og tilbyr konkurransedyktige priser.

Høyest mulig sagtømmerandel gjør at du får mest penger igjen for hogsten. Gjennom våre forretningsforbindelser arbeider vi målrettet for at mest mulig av tømmeret ditt blir solgt som sagtømmer, eller andre enda bedre betalte spesialsortiment.

De ordinære sagtømmersortimentene er priset etter dimensjon og skal kappes etter spesielle ønskemål. På forhånd vet vi hvilket sagbruk som skal kjøpe sagtømmeret, og sørger for at hogstmaskinen kapper tømmeret optimalt i forhold til sagbrukets kriterier. Våre samarbeidende entreprenører har høy kompetanse på optimal oppdeling av treet i stokker (aptering). Dette gir best utnyttelse av råvaren, og gir deg som skogeier høyest mulig verdi for det enkelte tre.

Hva må du tenke på ved hogst?

Timing:
Hogsten er den aktiviteten du gjør i skogen som etter all sannsynlighet gir deg mest inntekt. Å hogge skogen til rett tid er derfor viktig.

Skogen skal være gammel nok. Samtidig må den ikke stå så lenge at den råtner eller får andre skader. Skogen bør stå fram til den alderen som gir høyest produksjon og størst verdier. Men dersom skogen får skader eller utvikler seg negativt, bør den hogges tidligere.

Denne vurderingen om hva som er den optimale alderen i ditt tilfelle, kan vi i Glommen Mjøsen Skog gi deg råd om. Skogbrukslederne fra Glommen Mjøsen Skog kjenner de lokale skogforholdene og vet når det er riktig å hogge ut fra skogtilstanden eller skogeiers mål for eiendommen.

Ny skog etter hogst:
Som skogeier har du ansvar for å få opp ny skog etter hogst. Dette er nærmere beskrevet i «Forskrift om bærekraftig skogbruk». Norsk PEFC Skogstandard krever at du kan dokumentere å ha planlagt foryngelse i forbindelse med hogst.

Valg av hogstform styres av metoden du velger for å få opp ny skog etter hogsten. Skal du plante, så eller skal du satse på naturlig foryngelse? Ved naturlig foryngelse må det settes igjen frøtrær i forbindelse med hogsten. Dette er særlig aktuelt i furuskog på svake boniteter. Planting er den sikreste foryngelsesmetoden, både på gran og furu. Din lokale skogbruksleder kan gi deg gode råd om dette. Du vil også finne nyttig informasjon om riktige tiltak i skogbruksplanen.

Valg av hogstform:
Vi gir råd og veiledning om ulike hogstformer, og legger til rette for hogst i tråd med skogeiers ønske. Her leser du mer om ulike hogstformer, samt tiltak for hogst i bratt terreng og vegplanlegging.

Oppdatert skogbruksplan etter hogst:
Her får du hjelp av oss: Er du ALLMA-abonnent og bestiller et oppdrag fra Glommen Mjøsen Skog, vil dine bestandsdata i ALLMA bli oppdatert. Denne ajourføringen vil basere seg på sporlogger, produksjonsfiler, satellittbilder, dokumenter fra tiltak utført av Glommen Mjøsen Skog og det du og skogbruksleder legger inn opplysninger om i ALLMA.

Miljøkrav

For at tømmer skal kunne selges via Glommen Mjøsen Skog må eiendommen forvaltes etter Norsk PEFC Skogstandard. Dette er en forutsetning for at vi skal kunne selge tømmer til norsk og utenlandsk industri. Du finner mer om våre miljøstandarder og sertifisering her.

Virkesoppgjør

Virkesoppgjøret viser resultatet av hogsten og hva du som skogeier mottar som oppgjør for tømmeret. Ved utgangen av hver måned sendes virkesavregning til skogeiere som har levert tømmer siste måned.  Virkesavregningen gir oversikt over de ulike sortimentene som er levert til ulike kjøpere.

Virkesoppgjøret skal være disponibelt på skogeiers konto den 12. i påfølgende måned (eller påfølgende virkedag hvis den 12. faller på en helgedag).

Etterbetaling

Andelseierne som selger tømmer gjennom Glommen Mjøsen Skog får etterbetaling på tømmeret. Les mer om denne vesentlige medlemsfordelen!