Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skogs standarder er vår felles «oppskrift» på hvordan våre tjenester skal gjennomføres. Skogeiere som benytter vårt tjenestetilbud skal ha trygghet for at tjenestene utføres etter samme mal, uavhengig av hvem som utfører dem og hvor de utføres.

P

Planting av skog

Planting er et skogkulturtiltak – det vil si et tiltak du kan gjøre på din skogeiendom med målet om å øke verdien på framtidsskogen. Når vi planter, etablerer vi ny skog raskere enn ved annen form for foryngelse. Planting reduserer også behovet for å supplere plantefeltet, og sikrer et ungskogfelt med god tetthet av jevnstore trær.

Ungskogpleie

Ungskogpleie er et skogkulturtiltak og går ut på å fjerne trær som vokser for tett eller trær som du ikke ønsker å satse på. Riktig ungskogpleie til rett tid gjør at farmtidstrærne vokser mer og får bedre tømmerkvalitet.

Helikopter flyr over skog og gjødsler.
Foto: Øystein Haugerud

Gjødsling

Gjødsling er et skogkulturtiltak som utføres for å oppnå grovere dimensjoner på tidspunktet for hogst og for å oppnå større tømmervolum innenfor området som er gjødslet. I tillegg fører gjødsling til at trærne øker opptaket og lagring av CO2, som er bra i et klimaperspektiv.

Markberedning

Markberedning er med på å sikre vellykket foryngelse av skogen og redusere behovet for suppleringsplanting.