Hopp til innhold

Rapporten er utviklet i henhold til Global Reporting Initiative (GRI) og standardene fra 2021.  GRI har som formål å være et felles språk for bærekraft og sammenligning mellom selskapene. Standarden fremmer rapportering på vesentlige temaer vi har en påvirkning på, og som våre interessenter er opptatt av. Såkalt «dobbelt vesentlighetsanalyse» ble utført i 2021 for å dekke dette. En grundig beskrivelse av dette arbeidet står i vår første bærekraftsrapport.

Nåværende og framtidige krav til rapportering av ikke-finansiell informasjon vil også følge denne metodikken. Vår bærekraftsrapport innlemmer også FNs bærekraftsmål for å sette virksomhetens påvirkning på miljø og samfunn inn i en global kontekst.

Rapporten omfatter aktiviteter innenfor Glommen Mjøsen Skog SA med tilhørende datterselskap, med unntak av Moelven Industrier ASA. Moelven Industrier ASA publiserer en egen bærekraftsrapport som er å finne på deres nettsider.

Bærekraft i Glommen Mjøsen skog er identifisert gjennom tre fokusområder:

  1. Vi forvalter skogen for framtidige generasjoner.
  2. Vi er en del av løsningen i det grønne skiftet.
  3. Vi skaper verdi i lokalsamfunnet.

For hvert fokusområde er det laget en overordnet målsetting, som sier noe om hva i jobber med, hvordan vi jobber med området og hvordan vi måler vårt bærekraftsarbeid over tid.

Bærekraftsrapporten er inndelt i tre kapitler, der hver kapittel omtaler et fokusområde med underliggende vesentlige tema.