Hopp til innhold

Kun andelseiere får etterbetaling på tømmer omsatt gjennom Glommen Mjøsen Skog.

Skogeier må stå som andelseier idet tømmeret blir innmålt. Skogeier må også stå som andelseier når beslutning om etterbetaling vedtas. Det skjer i årsmøtet påfølgende år. Eksempel: Har andelseier omsatt tømmer et år må han/hun stå som andelseier fram til årsmøtet året etter når beslutning om etterbetaling fattes.

Ved eiendomsoverdragelse innad i familien der gammel og ny eier har vært/er andelseier, vil kontinuitet oppfylles, og ny eier vil motta etterbetaling.

Gyldig andelseierskap tilsier at minimum 10 andeler (1.250 kr) er innbetalt til Glommen Mjøsen Skog. Dato for registrert andelseierskap er styrende.

Fastsettelse av andelsinnskudd

Skogeiers produktive skogareal legges til grunn for fastsettelse av størrelsen på den andelskapitalen som skogeier skal delta med. Hver andel er på 125 kroner, minimum er 10 andeler. Andelsinnskuddet begrenses oppad til 250.000 kroner. Innbetaling av andelsinnskuddet kan enten skje ved trekk i brutto tømmeroppgjør og/eller kontant innbetaling.

Antall andeler fastsettes på bakgrunn av eiendommens skogareal og produksjonsevne fordelt på bonitet høy (H40 17-23), middels (H40 11-14) og lav (H40 6-8).
Antall andeler beregnes på følgende måte:

  • 0,18 * andeler per daa høy bonitet
  • 0,1 * andeler per daa midlere bonitet
  • 0,04 * andeler per daa lav bonitet

Årlig serviceavgift

En vesentlig del av andelslagets formål er å fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett, samt bidra til faglig utvikling hos andelseierne. Arbeidet finansieres gjennom en årlig kontingent (serviceavgift) fastsatt av årsmøtet.