Hopp til innhold

Tall og fakta finner du i årsrapporten.

Vi kan nå fastslå at årsresultatet ble bedret med 30 millioner samtidig som vi har gjennomførte en vellykket fusjon og taklet de utfordringene som Viken/AT Skogs kjøp i Moelven ga oss på slutten av året. Årsresultatet i morselskapet, Glommen Mjøsen Skog SA, viser et overskudd etter skatt på 81 MNOK (52 MNOK) før årsoppgjørsdisposisjoner. Morselskapet hadde en omsetning på 2 174 MNOK (2 002 MNOK i 2018) og et driftsresultat på -22 MNOK (18 MNOK). I disse tallene er fusjonskostnadene, nedskrivinger og kostnader knyttet til Moelven-oppkjøpet inkludert. Finansresultatet ble 106 MNOK (36 MNOK), primært drevet av utbytte fra Moelven Industrier ASA.

2019 vil gå over i historien som et godt år for skogbruket, men årsstatistikken vil skjule at billeangrepene og klimaskadene i Europa gjorde at markedet brått bremset kraftig opp i andre halvår. Prosessen rundt oppkjøpet i Moelven har tatt mye tid og ressurser og samtidig skulle vi samkjøre både mennesker og systemer i Glommen Mjøsen. Vi vet alle at dette har vært krevende!

– Vår målsetning er klar; Driftsresultatet skal være positivt og vi kan ikke være fornøyd med resultatet selv om det har kommet på svært mye ekstraordinære kostnader i 2019. Vi ønsker ikke at finansinntekter er det som skal «bære båten» slik det gjør i 2019, sier adm. dir. Gudmund Nordtun.

Maksimal forrentning av all andelskapital

Styret foreslår at all andelskapital forrentes med maksimalt tillatt rentesats, 4,28 % for 2019. Dette er 9,5 MNOK. Styret foreslår en avsetning til etterbetalingsfond på 30 MNOK og at den resterende delen av resultatet på 41,9 MNOK disponeres til annen egenkapital.  

– Forslag til disponering av resultatet må sees I lys av investeringen i Moelven Industrier ASA og låneopptak i den forbindelse. Styret har fått sterk tilslutning til sin beslutning for å sikre vår ledende rolle på eiersiden i Moelven, vi har låneforpliktelser som vil kreve sitt fram til endelige løsninger rundt Moelven er på plass, sier styreleder Terje Uggen.

30 millioner til etterbetalingsfond

Styrets primære målsetning er at en vesentlig del utbyttet fra Moelven skal gå tilbake til eierne som bonus på omsatt virke. Nå er det behov for å bruke en del av utbyttet til å betale renter på aksjekjøpet.

-Jeg vil understreker at det fortsatt er styrets målsetning at store deler av utbyttet fra Moelven skal gå til etterbetaling. Vi ønsker nå større forutsigbarhet for fremtidige etterbetalinger, og en overføring til etterbetalingsfond vil gi oss denne forutsigbarheten, sier styreleder Terje Uggen I Glommen Mjøsen Skog.

2020

Nordtun trekker fram at ved inngangen til 2020 er selskapet godt rustet til å videreføre arbeidet med å styrke Glommen Mjøsen Skog.

– Vi vil jobbe videre med forbedringer på resultat, gjennom blant annet forbedringer på kvalitet, presisjon og effektivitet, alt for å lykkes med vårt oppdrag overfor våre eiere og kunder – Glommen Mjøsen Skog skal være ledende på å skape verdi i skogen!

Styrets innstilling legges fram for Glommen Mjøsen Skogs årsmøte 16. april.