Hopp til innhold

For flere år siden tok daværende Glommen Skog  og gründer Arne Grønn initiativ til å utvikle teknologi for å kunne utnytte råstoff fra skogen til å utvinne sukkerstoff som innsatsfaktor i produksjon av dyrefôr – navnet ble «skogsmelasse».

Utgangspunktet var lave priser på massevirke og nedbygging av treforedlingsindustri i Norge, forteller administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog:

– Dette har vært en lang og tålmodig reise med prøving og feiling, men med stadige fremskritt. Det har vært investert mye tid og penger i dette, hvor Innovasjon Norge har vært en viktig støttespiller, sier Nordtun.

Kommersielt forsvarlig

Kraftforprodusenten Fiskå Mølle ble en viktig samarbeidspartner de senere årene. Glommen Technology AS, 50% eid av Glommen Skog, etablerte sammen med dem et selskap som het Norsk Skogsmelasse AS, med formål å realisere anlegget.

– Teknologien har vi vært trygge på en god stund og det har lenge vært planer om etablering av et anlegg i full skala. Utfordringen har vært å gjøre dette kommersielt og industrielt forsvarlig, forteller Nordtun.

Planen var å legge dette anlegget til Solør i Glåmdalen, i tilknytning til Fiskå Mølles anlegg i distriktet.

Prosjektering og studier viser at det ikke er kommersielt forsvarlig pr i dag å legge det dit, og det første anlegget skal nå bygges inntil Fiskå Mølles kraftfôrfabrikk på Tau i Rogaland.

– Der kan skogsmelassen brukes på stedet, noe som er en stor fordel for et første anlegg, sier Nordtun.

Endelig i gang

– For Glommen Mjøsen Skog er det selvsagt litt trist at vi ikke får realisert et anlegg i Solør, både med tanke på verdiskapingen og lokal etterspørsel av virke. Den kommersielle vurderingen må alltid være førende for en investeringsbeslutning. Når grundige analyser viser at plassering på Tau er riktig og nødvendig for å kunne bygge et lønnsomt anlegg i denne omgang, støtter vi det, sier Nordtun.

Dette er første steg i en mulig oppskalering av produksjon som også kan bli plassert andre steder i landet.

– Det betyr at vi jobber videre med mulighetene for at nye anlegg kan bli plassert i vår region, sier Nordtun.

AT Skog inn på eiersiden

AT Skog, som har sitt hjemområde blant annet i Rogaland, ønsker å delta i denne investeringen og går inn som nest største eier, etterfulgt av Glommen Tecnhology/Glommen Mjøsen Skog.

Endelig investeringsbeslutning vil skje i løpet av våren 2021 og prosjektet er nå inne i en siste fase før beslutning om igangsettelse kan tas.

– Vi er veldig glade for at AT Skog går sammen med Fiskå Mølle for å realisere det første fullskala anlegget på Tau i Rogaland. Det gavner hele skogbruket!  Overordnet målsetting har vært å øke forbruket av massevirke totalt sett i bransjen, sier Nordtun.

– Glommen Mjøsen Skog vil fortsatt være med i Norsk Skogsmelasse, vi beholder det vi allerede har investert, og via Glommen Technology er vi indirekte med på videre investeringer også i denne omgang. Ved en realisering vil vi tjene på dette ved lisensinntekter, og ikke minst få bekreftet at det som er utviklet er kommersielt levedyktig, sier Nordtun.

  

Fakta om Norsk Skogsmelasse AS:

  • Etablert i 2020 med Fiskå Mølle AS og Glommen Mjøsen Skog SA som stiftere
  • Planlegger bygging av fabrikk for produksjon av skogsmelasse og pellets på Fiskå, Tau i Rogaland
  • Skogsmelasse er sukkerstoffer som utvinnes fra trevirke. Den skal brukes som ingrediens i kraftfôr for drøvtyggere, og erstatter importert melasse fra rør- og roesukker
  • Fabrikken kommer til å forbruke nærmere 200 000 m3f massevirke, og blir den første nyetableringen på 40 år av norsk industri som forbruker massevirke i denne størrelsesorden
  • Glommen Technology AS har stått for forprosjektering, og er teknologileverandør
  • Eierfordelingen etter investeringsbeslutning ventes å bli: Fiskå Mølle 51%, AT Skog 35%, Glommen Technology 13 % og Glommen Mjøsen Skog 1 %(Indirekte 7,5% totalt i og med 50% eierskapet i GT)