Hopp til innhold

I henvendelsen fra Jernbaneforum Røros- og Solørbanen vises det til de tre partienes egne formuleringer: 

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti registrerer at «Godspakke Innlandet» som var viktig for regjeringen i forrige NTP, nå har forduftet. Den inneholdt blant annet elektrifisering av strekningen Hamar–Elverum med tilsving til Solørbanen og elektrifisering av denne. For å øke godskapasiteten på jernbanen mellom Oslo og Trondheim mener disse medlemmer at Røros- og Solørbanen må elektrifiseres og være ryggraden i godstransporten på bane fra nord til sør, og ut og inn av landet.»

– Godspakke Innlandet var en svært god «effektpakke», og Jernbaneforum oppfordrer til at begrepet kommer inn igjen i NTP og ikke blir glemt, sier fungerende styreleder Gunnar A. Gundersen i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen.

Analyse av klimaeffekten

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen har engasjert Asplan Viak til å utarbeide en analyse av klimaeffekten av elektrifisering av Røros- og Solørbanen og at trafikk fra sterkt belastede veier kan flyttes til bane. Alt tyder på at klimaregnskapet vil være positivt etter meget kort tid.  

De investeringer som må gjøres for å elektrifisere banestrekningene er lave sett i forhold til mange andre infrastruktur-satsinger, og det bør være et minimumskrav at investeringene som lå inne i den opprinnelige «Godspakke Innlandet» tas videre som en start.

Hva mener de regionale politikerne?

Glommen Mjøsen Skog stilte dette spørsmålet til et knippe stortingskandidater i forkant av høstens valg:

Godspakke Innlandet er i tillegg til kapasitet på Kongsvingerbanen helt sentral for skogbruket på hele Østlandet. Vil du og ditt parti sørge for at Godspakke Innlandet med elektrifisering, terminalutvikling, tilsvinger og møtespor, blir prioritert i de årlige statsbudsjetter?

Slik svarte de: 

Oppland Frp: Jeg vil i vår stortingsgruppe jobbe aktivt for Godspakke Innlandet.

Viken Frp: Fremskrittspartiet var både overrasket og skuffet da vi så at regjeringspartiene hadde utelatt Godspakke Innlandet fra sitt forslag til NTP. FrP mener Godspakken er viktig og tok den naturligvis med i NTP 2018-2029 som ble lagt frem da FrP satt med samferdselsministeren. Vi foreslo derfor å opprettholde og styrke Godspakka med 20 milliarder kroner da den nye NTP-en ble behandlet i Stortinget i år.

Hedmark SV: Ja, både Kongsvingerbanen, Godspakke Innlandet og elektrifisering på Røros/Solørbanen. Dette har SV foreslått både i krisepakkene og i vårt alternativ til NTP.

Østfold Sp:  I Senterpartiets alternative forslag til NTP 2022-2033 prioriterte vi Godspakke Innlandet med elektrifisering av Hamar-Elverum-Kongsvinger + tilsving og terminaltiltak. Konkret foreslo vi 2,35 milliarder til disse tiltakene. I tillegg kommer 1 milliard til elektrifisering av resten av Rørosbanen.

Oppland Sp: Ja, disse tiltakene ligger inne i Senterpartiets alternative NTP.

Østfold MDG: Vi vil gjennomføre “Godspakke Innlandet” og utvikle ny terminalstruktur i Oslo og Trondheim som gir økt kapasitet og frigir arealer til byutvikling. Det inkluderer oppstart av kapasitetsutvidelse på Alnabruterminalen som er et nasjonalt viktig tiltak for godstransporten.

Hedmark Ap: Arbeiderpartiet mener tiltakene som ligger i Godspakke Innlandet, vil gjøre jernbanen mer konkurransedyktig både på transporter nord–sør og Innlandet mot Sverige og kontinentet. Som en del av dette er det nødvendig elektrifisering/ strøm, kryssingsspor og tilsvinger.

Innlandet Høyre: Ja, Innlandet Høyre vil prioritere Godspakke Innlandet i fremtidige budsjettprosesser.

Østfold Høyre: Ja, Høyre vil prioritere samferdsel herunder fremføring av gods og sikre utvikling og gode arbeidsplasser. 

Oppland V: Venstre vil ha mer gods over på jernbanen. Skal dette skje må vi sørge for å prioritere de tiltakene som gjør jernbanen konkurransedyktig og funksjonell. Vi må da prioritere blant annet Godspakke Innlandet.