Hopp til innhold

Molberg tok initiativ til uttalelsen fra årsmøtet, som blant annet inneholder følgende punkter:

  • Vi får hele tiden enda mer skog og viktige indikatorer for bedret biologisk mangfold som antall gamle trær, grove trær, løvtrær og døde trær, øker.
  • Næringen tar et stort ansvar og har utført et viktig arbeid for å bidra til at vi oppfyller våre klimaforpliktelser.
  • De gode resultatene er mulig fordi lovverket legger til rette for langsiktighet, bærekraft og forutsigbarhet.
  • Innlandet Høyre mener skognæringen har enda større potensiale videre i verdikjeden, og at det derfor er viktig å sikre rammebetingelser for ytterligere industrialisering og foredlingsvirke i Norge.
  • Både kunnskap, tømmer og biologisk mangfold vokser godt i norske skoger. Det kan næringen være stolt av.

Her følger uttalelsen i sin helhet:

Skogbruket – en næring å utvikle

Skogbruk er en viktig næring i Innlandet. Den gir stor verdiskaping og ringvirkninger i alle Innlandets kommuner. Skogeieren forvalter verdifullt og viktig biologisk mangfold, skogen binder store mengder klimagasser og er helt sentral for folkehelsen, naturopplevelser og rekreasjon. Næringen skaper arbeidsplasser i distriktene og i industri på grunnlag av en fornybar og bærekraftig forvaltet ressurs. For Innlandet er skogen en næring for framtiden, bygget på dype historiske røtter. Innlandet Høyre mener skognæringen har enda større potensiale videre i verdikjeden, og at det derfor er viktig å sikre rammebetingelser for ytterligere industrialisering og foredlingsvirke i Norge.

Skognæringen har lykkes på mange måter. Det har aldri i nyere tid vært mer skog i Norge enn nå. Tilveksten i våre skoger er betydelig høyere enn det som hogges. Vi får hele tiden enda mer skog, og viktige indikatorer for bedret biologisk mangfold som antall gamle trær, grove trær, løvtrær og døde trær, øker. Næringen tar et stort ansvar og har utført et viktig arbeid for å bidra til at vi oppfyller våre klimaforpliktelser.

De gode resultatene er mulig fordi lovverket legger til rette for langsiktighet, bærekraft og forutsigbarhet. Dagens metoder for innsamling, registrering og kontroll av viktige naturverdier i norsk skog må derfor sikres legitimitet ved at intensjonen ved miljøregistrering alltid er ivaretatt og at miljøregistreringen har tilstrekkelig kvalitet. Skogen skal forvaltes på en balanse mellom samfunnets forventninger om nasjonal og lokal verdiskaping, miljøhensyn, skogeiernes frihet under ansvar og allmennhetens tilgang på naturområder.

Både kunnskap, tømmer og biologisk mangfold vokser godt i norske skoger. Det kan næringen være stolt av.