Hopp til innhold

Av: Gunnar A. Gundersen, næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog og Jan Gaute Lie, skogsjef i Glommen Mjøsen Skog

 

Korona-viruset har en dramatisk kortsiktig effekt på mange, og spørsmålet er også om effektene vil føre til langsiktige endringer i samfunnet. Skognæringen er ikke uberørt av de kortsiktige virkningene av tiltakene mot korona. Usikkerheten er stor og vi opplever noe lavere etterspørsel etter sagtømmer. Derfor har mange skogsentreprenører måttet stoppe. Langsiktig er vi imidlertid sikre på at skogen er inne i noen store, sentrale trender som gjør at vår optimisme for skogen ikke er svekket. 

 

Klimautfordringen og det grønne skifte har begge behov for aktiv forvaltning og bruk av skogen i sin kjerne og det fokuset vil ikke forsvinne med korona-viruset. Vi er inne i noen megatrender som gjør at det å investere i skogen din, også i motgangstider, er både lønnsomt og fornuftig. Norge trenger aktivitet, skogen trenger investeringer! På skogfondskontoen viser statistikken at mange skogeiere kan finne finansieringen. Sett innestående kapital i arbeid og gjør 2020 til skogkulturåret. Skogfond er til for å brukes! Og du som skogeier bør gjøre det nå! 

 

Skogeierne har vært og ér flinke til å sette av penger til forventede og nødvendige investeringer i framtidsskogen. Samlet sett i Norge står det drøye to milliarder kroner på skogeiernes skogfondskontoer. I Innlandet står det cirka 700 millioner kroner, og snaue 200 millioner kroner i hvert av de gamle fylkene Østfold og Akershus. Dette er i kjerneområdet til Glommen Mjøsen Skog. Beløpet har økt hvert år og mer enn doblet seg de siste ti år.  Pengene på skogfond frigjøres kun når skogeieren kan dokumenteres at det er investert i skogkultur (altså utført f.eks. planting, markberedning, ungskogpleie) eller rustet opp/bygd nye skogsbilveger.

 

I dag brukes skogfond ofte på planting og markberedning etter påfølgende hogst. Så er det slik at koronakrisen påvirker hvordan tømmermarkedet vil bli i 2020. Men skog er så mye mer enn tømmer! For å få den beste framtidsskogen, er ungskogpleie den beste investeringen du kan gjøre i egen skog, og om mulig enda mer aktuelt i disse tider. Vi vet at behovet og etterslepet er stort på å få unna lauvskog i plantefeltene.  Penger på skogfondskonto og investeringsbehov i skogen er således en «perfect match». Skogbruket har gjennom skogfond bygget opp en «buffer» som kan sikre aktivitet i en periode der markedet butter noe imot som nå.

 

Vår oppfordring er derfor at du tar deg en tur ut i din koronafrie skog. Oppsøk der det ble hogd for 5 – 15 år siden. Se om løvtrær dominerer eller om trærne står for tett. Er det tettere enn to meter mellom trærne i en skog som har to-tre ganger din kroppshøyde, kan du notere bestandsnummer og ta kontakt med en skogbruksleder og søke råd! 

 

Pengene på skogfondskontoen gir ikke renter, det gjør de først når skogen du investerer i vokser bedre fordi du har investert i skogkultur. Bli med og gjør 2020 til skogkulturåret!