Hopp til innhold

I skogen i Gan i Lillestrøm har kulda satt seg i bakken og det er perfekte forhold for å drive lukket hogst på en skånsom måte. Skogbruksleder Nils Gedde er ute og følger opp karene i HF Anlegg og Skog som er i full gang med hogsten.

Flere store bjørketrær skal stå igjen. Disse trærne har en viktig oppgave, de skal nemlig gjøre det vanskelig for den svartelistede rødhyllen å vokse opp og ødelegge for den nye skogen.

Det meste av bjørkeskogen skal stå og gjøre nytte for framtidsskogen, mens grana blir hogget og blir til nyttige produkter. Foto: Hans Haug.

I år gjennomfører Glommen Mjøsen Skog lukket hogst på 4-5000 dekar skogsmark.

Fagsjef skog Sverre Holm er svært godt fornøyd med hvordan skogbruksleder Nils Gedde har sett mulighetene og brukt skogfaget på beste vis til å skape en fin framtidsskog i det aktuelle tilfellet i Lillestrøm.

Holm forteller at det innen samlebegrepet lukket hogst er mange forskjellige hogstformer å velge mellom. Det vi velger er styrt av hva vi ønsker å oppnå, i kombinasjon med det utgangspunktet vi har i den skogen vi har tenkt å hogge.

– Noen ganger ønsker vi å etablere en flersjiktet skog, med trær i flere aldersklasser og dimensjoner. Målet med slik hogst er å kunne komme inn med jevne mellomrom og hogge de største trærne, mens man fortsatt har nye yngre trær som vokser opp og blir store. Vi får en kontinuitet i skogproduksjonen, uten hogstflater, sier Holm.

Vinteren er velegnet for å drive lukket hogst. Foto: Hans Haug.

Den lukkede hogsten i Lillestrøm har et annet formål. Der er det store problemer med den uønskede hageplanten rødhyll, som har forvillet seg inn i nesten all skog på Østlandet.

– Normalt bekjempes rødhyll ved gjentatte inngrep med ryddesag, gjerne kombinert med sprøyting. I dette tilfellet har skogbrukslederen valgt en biologisk bekjempelsesmåte i stedet. Han sparer all bjørk i en høyskjerm, som har som formål å gi så mye skygge på bakken at den lyselskende rødhyllen ikke klarer å etablere seg, sier Holm.

Under skjermen kan man kombinere planting med naturlig foryngelse av gran, og trærne får fred til å vokse opp.

– Andel bjørk og andre løvtre vil antakelig bli høyere enn ved en flatehogst. Om vi lykkes gjenstår å se, men jeg tror at Nils her har funnet en løsning som er biologisk optimal, billigst mulig for skogeier og som samtidig gir en flott framtidsskog i neste omløp, sier Holm.

Han synes dette er et godt eksempel på hvordan en kompetent skogbruksleder bruker sin kunnskap til å være «ledende på skape verdier i skogen», akkurat slik vi har mål om i Glommen Mjøsen Skog.

Skogbruksleder Nils Gedde så mulighetene for lukket hogst i dette bestandet. Foto: Hans Haug.