Hopp til innhold

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart skriftlig på spørsmålene:

I bransjens egen skogstandard er det en rekke spesifikke bestemmelser om konkrete hensyn, spesielt i hekketida, til flere hensynskrevende fuglearter. I hekketida skal det blant annet ikke være forstyrrende skogsdrift nærmere enn 50 til 400 meter fra hekkeplassen for ulike rovfugler og ugler. Skogstandarden legger også vekt på å unngå skogsdrift i perioden mai, juni og juli i skog av spesiell betydning for fuglelivet, som eldre sjiktet lauvtredominert skog.

I bransjens egen skogstandard er det en rekke spesifikke bestemmelser om konkrete hensyn, spesielt i hekketida, til flere hensynskrevende fuglearter.

Jeg har siden jeg ble landbruks- og matminister brukt mye tid på å gjøre meg kjent med de ulike verdikjedene innenfor skog- og trenæringen, blant annet gjennom et eget dialogforum.

Å sikre god lønnsomhet er en kontinuerlig utfordring i alle ledd i verdikjedene for skog og tre. Skogeierne må forholde seg til kjøpernes krav til leveransetidspunkt for å kunne oppnå gode priser og lønnsomhet. Det samme treet gir råstoff til ulike industrier, noe som betyr at tømmeret til både trelast og papir hogges samtidig. Hogst og framkjøring av tømmer skjer ved bruk av kostbare maskiner, og jevn utnytting av disse gir best mulig økonomi og forutsigbarhet blant aktørene. Lange drifts­opphold, kombinert med økt hogst i begrensede perioder, vil sette entreprenør­leddet under press, og øke driftskostnadene. Derfor er kontinuerlig og effektiv tilgang på tømmer viktig både for sagbruks- og treforedlingsindustrien. Ujevne leveranser fører til behov for større lager, behandling av tømmer på lagerplass og risiko ved lagerstyring. I treforedlings­industrien vil lenger lagring av tømmer også kunne føre til økt kjemikaliebruk i produksjonen. Langvarig lagring av tømmer i skog er heller ikke ønskelig på grunn av faren for barkbiller og andre skadegjørere. Ujevn virkesforsyning vil derfor kunne medføre økte kostnader både hos driftsapparatet og i industrien. Dette er kostnader som vil skyves over på alle aktørene i verdikjeden og svekke konkurransekraften.

Les hele saken på regjeringen.no