Hopp til innhold
Sverre Holm, Anita Ihle og Geir Korsvold.
Glommen Mjøsen Skog deltok på konferansen med fagsjef skogskjøtsel Sverre Holm, næringspolitisk rådgiver Anita Ihle og seniorkonsulent Geir Korsvold.

Den årlige Formidlingskonferanse FoU Skog 2024 ble arrangert av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i samarbeid med Skogtiltaksfondet, Utviklingsfondet for skogbruket og Skogbrukets Verdiskapingsfond.

Konferansen hadde som mål å bygge en felles kunnskapsplattform for diskusjon om skog og samlet sentrale aktører innen skogbruk og forskning.

For Glommen Mjøsen Skog er det viktig å være til stede på slike arenaer, og derfor deltok tre representanter fra virksomheten: næringspolitisk rådgiver Anita Ihle, fagsjef skogskjøtsel Sverre Holm og seniorkonsulent Geir Korsvold.

Definisjoner av naturskog

På den første dagen av konferansen var hovedtemaene naturskog og fremtidens skogbruk.

Det ble presentert ulike definisjoner, datakilder og kriterier for å identifisere og kartlegge naturskog i Norge. Det ble også diskutert hvordan naturskog påvirker artsmangfold, karbonlagring og skogbruk.

Ken Olaf Storaunet fra NIBIO snakket om gammelskog og naturskog, og påpekte hvor avhengig mengden naturskog er av definisjonene som benyttes. Han illustrerte dette ved å vise at naturskog kan variere fra under 2 prosent til over 30 prosent av skogarealet, avhengig av kriteriene som brukes.

Framtidens skogbruk

I delen om framtidens skogbruk ble det vist hvordan klimaendringer kan påvirke vekst og helse hos gran, og hvordan risikokart og lokalitetskartlegging kan bidra til stedstilpasset skogtilpasning. Det ble også informert om revisjon av strategi for skogplanteforedling og pågående prosjekter om plantekvalitet og overlevelse.

Lukket hogst

Et annet hovedtema var lukket hogst. Her bidro Sverre Holm fra Glommen Mjøsen Skog med et innlegg om næringens kunnskapsbehov og viktige forskningsspørsmål framover. Dette bidro til en levende diskusjon og refleksjon over skogbrukets framtidige utfordringer og muligheter.

Felles kunnskapsgrunnlag

Anita Ihle synes konferansen var viktig i forhold til de komplekse utfordringene skogbrukssektoren står overfor.

– Mitt inntrykk er at de som var til stede hadde fokus på kunnskap og et ønske om å få en mer felles forståelse for de valg som må gjøres, sier Ihle.

Hun mener at det er avgjørende med dialog og samarbeid mellom forskere, skogeiere og miljøvernere.

– Slik kan vi sikre alle de viktige funksjonene skogen har for klima, for biologisk mangfold, verdien for grunneiere, verdiskaping og arbeidsplasser og verdien for nærmiljøet med rekreasjon, friluftsliv, jakt og fiske, sier hun.