Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skogs strategi for 2020-2022 var hovedsaken da styret møtte 100 representanter for eierne til arbeidsmøte på Honne på Biri 18. – 19. november.

Styret ønsket å få svar på om de er på rett spor, når de nå gjennom hele høsten har arbeidet med å stake ut kursen for Glommen Mjøsen Skog de nærmeste årene.

– Hva forventer dere av organisasjonen? spurte styreleder Terje Uggen da han innledet med å ønske de tillitsvalgte velkommen.


Styreleder i Glommen Mjøsen Skog, Terje Uggen. Foto: Silje Ludvigsen

Hvordan møter vi morgendagens krav?
Administrerende direktør Gudmund Nordtun tok de tillitsvalgte med på den enorme utviklingen skogbruket har vært gjennom de siste generasjonene.

– I dag har vi samfunnets blikk rettet mot oss fra mange hold, sa Nordtun.

-Stadig flere bruker skogen som rekreasjon og sterke grupper ønsker mer båndlegging 
og vern av skog. Vi skal drive en økonomisk optimal næringsvirksomhet i det som oppfattes som «felles» naturressurser. Slik er realiteten blitt, påpekte Nordtun. 

– Skogbruket er tjent med en strammere klimapolitikk
Klima, bærekraft og miljø er ett av åtte hovedområder i forslag til ny strategi for nytt selskap. Marius Holm fra miljøorganisasjonen Zero var invitert for å snakk om hvordan Glommen Mjøsen Skog skal lykkes med omstillingen til et fornybarsamfunn basert på bærekraftig bruk av skogressursene.


Marius Holm fra Zero. Foto: Silje Ludvigsen

Glommen Mjøsen Skog skal arbeide med bærekraft bygget på FNs bærekraftmål. Ifølge Holm er det helt riktig tankegang:

-Det er enighet om at skogen er en del av klimaløsningen, det har vi slått fast. Dere har to bærekraftmål i strategien – bra! Det handler om å forvalte livet på land, det er jeg glad for å se at dere har hensyntatt dette i strategiplanen, sa Holm, som videre lanserte noe å tenke på for næringa:

– Skogbruket er tjent med en strammere klimapolitikk. Det gir store muligheter. Vær på lag med samfunnet og vær proaktive for å finne klimaløsninger. Dere kan ikke være i krig med miljøsiden, sa Marius Holm.  


Tre av styrets 16 representanter. Fv True Strand Schildmann, Siv Høye og Sigrid Bergseng. Foto: Silje Ludvigsen

Sp-lederen: Skogbruksleder er nøkkelen i samvirket
Det var ikke bare de tillitsvalgte som fikk komme med sine forventninger til ny organisasjon i Høstmøtet. En andelseier som suser i medvind på meningsmålingene, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fra Stange, var en av innlederne: 

– Skogbrukslederen er nøkkelen. Ta telefonen, det er det viktigste. Og at skogbruksleder vet mer om min skog enn jeg gjør selv. Jeg driver et gårdsskogbruk med stor identitet til skogen. Jeg har tillit til en skogbruksleder som tar seg tid til å gå turer i skogen med meg og forteller meg hvilke tiltak jeg skal gjennomføre – da svarer jeg ganske enkelt, ja, takk! sa Slagsvold Vedum.


Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum oppfordret Glommen Mjøsen Skog til å kjempe enda tydeligere for grunneierretten. Foto: Silje Ludvigsen

-Vær en aktiv politisk aktør som er med å påvirke samfunnsdebatten. Jeg vil utfordre dere til å være tøffe på å fronte grunneierretten, var blant budskapene til Vedum.

Beskjeden fra de tillitsvalgte

I forkant av høstmøtet hadde kommunikasjonsavdelingen i Glommen Mjøsen Skog filmet seks andelseiere, nye, erfarne, kvinner og menn, fra alle hjørner av Glommen Mjøsen Skogs omfattende geografi. Målet var å la dem fortelle om sine forventinger til ny organisasjonen. Hovedtrekkene i svarene var kontakten med skogbruksleder og en organisasjon de kunne ha tillit til, både faglig og som eiere.

Filmene, samt hovedområdene i forslag til strategi ble presentert for de tillitsvalgte, før representantene ble delt i mindre grupper for å diskutere. Gruppearbeidet ble sammenstilt og presentert for de tillitsvalgte neste dag. Oppsummeringen viser at flertallet av de tillitsvalgte på Høstmøtet var enige i hovedtrekkene i strategien. 

Disse forventingene har eierne til Glommen Mjøsen Skog framover:  

  • God kontakt med en skogbruksleder som er nær oss og har tid til oss.
  • En kompetent, synlig og åpen organisasjon.
  • Løfte fram andelseieren.
  • Være tydelig på at andelslaget er en næringsaktør som skal tjene penger på skog.
  • Tilby konkurransedyktige tømmerbetingelser.
  • God kvalitet og presisjon på tjenester – god kommunikasjon rundt alle forhold ved drifta.
  • Tilby gode IT-løsninger.
  • Langt høyere kvinneandel enn i dag.

Styreleder Terje Uggen takket for innspillene og sa dette hjelper styret med å være enda mer konkrete og tydelige på hva strategien skal inneholde til slutt.

– At vi totalt sett har et så likt syn på det overordnede bildet gir et godt utgangspunkt for å finne tiltak for å møte utviklingen, sa styreleder Terje Uggen.

Ny strategi for selskapet skal etter planen være klar før årsskiftet. 


Høstmøtet på Honne. Foto: Silje Ludvigsen