Hopp til innhold

Skogeierne fra Elverum leverte 340 000 kubikkmeter tømmer til industrien i 2019. Det viser nye tall fra SSB

Samlet hogst til industriformål i 2019 var på 11 millioner kubikkmeter, med kommunene Elverum og Kongsvinger på toppen av hogststatistikken. 

Skogeierne hogger stadig mer tømmer for salg, men antall skogeiendommer med hogst holder seg nokså stabilt. I 2019 ble det hogd tømmer for salg på  11 prosent av skogeiendommene.

Avvirkningen er vesentlig lavere enn årlig tilvekst

I følge tall fra NIBIO var den årlige bruttotilveksten for skog på skogbruksmark, det vil si produktiv skogsmark uten spesielle restriksjoner for skogbruk, 23,4 millioner kubikkmeter i perioden 2013-2017. På landsbasis ble det i 2017 avvirket 64 prosent av den totale bruttotilveksten for gran og 54 prosent av bruttotilveksten for furu. 

Kommuner med størst hogstkvantum.jpeg

Private eier 86 prosent av skogarealet

Norge er i en særstilling når det gjelder andel privateid skog. I alt 86 prosent av det produktive skogarealet er i privat eie. Det resterende skogarealet er eid av det offentlige og bygdeallmenninger med henholdsvis 12 og 2 prosent. I Sverige og Finland er omtrent halvparten av skogarealet eid av privatpersoner.

Kommuner med størst produktivt skogareal.jpeg