Hopp til innhold

I høringsnotatet påpeker Glommen Mjøsen Skog at rovviltforvaltningen har svært lav tillit hos de som er berørt. Den er preget av avstand til de som har belastningen og overstyring av regionalt skjønn som er i tråd med Stortingets føringer. 

– Uavhengig klagenemnd, større forvaltningsregioner og felles bestandsmål går alle i retning av å forsterke avstandsfølelsen og avmakten hos de som faktisk er berørt. Det må nå tas på alvor! Grepene man nå foreslår er på mange måter å sette demokratiet helt på sidelinjen i rovviltforvaltningen. Departementet må ha glemt at det er i Stortinget politikken skal utformes og departementet som skal iverksette, sier næringspolitisk sjef, Gunnar A. Gundersen. .

Sammendrag av Glommen Mjøsen Skogs høringsinnspill

Glommen Mjøsen Skog støtter endringene i nødvergebestemmelsene. Loven vil med endringen komme mer i samsvar med etablert rettspraksis. Vi støtter at Landbruksdirektoratet får rett til å avgi uttalelser til regionale forvaltningsplaner, at kommunen får adgang til å klage på rovviltnemndenes vedtak om felling av rovvilt og endringene i fellingsmetoder for jerv.

Glommen Mjøsen Skog støtter ikke etablering av en uavhengig rovviltklagenemnd, de foreslåtte endringene i antall forvaltningsregioner for rovvilt og er skeptisk til felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av av flere rovviltregioner.

Høringen leser du her