Hopp til innhold
- Vi i skogbruket spiller en helt avgjørende rolle i å levere fornybart råstoff til erstatning for fossile ressurser. Skogbruket kommer til å bli stadig viktigere i årene som kommer, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun og styreleder Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Hans Haug

Høye renter, dyrtid og økonomisk pessimisme på grunn av krig har gitt laber boligbygging og varehandel. Likevel har det vært sterk etterspørsel etter både sagtømmer til bygningsmaterialer og massevirke til blant annet pappemballasje og papirprodukter gjennom 2023. Årsaken til dette paradokset er sammensatt.

Importforbud fra Russland og skogdød i Europa og USA/Canada på grunn av klimapåvirkning og billeskader har skapt bekymring for råstoffmangel og stor etterspørsel etter tømmer i Skandinavia. Med svak valuta målt mot euro og US dollar, har eksport til dels kompensert for et svakt hjemmemarked.

Krevende for industrien

Glommen Mjøsen Skog er største eier av Moelven Industrier ASA, som har hatt et krevende år i likhet med øvrig sagbruksindustri. Glommen Mjøsen Skogs resultat påvirkes ikke av dette i år, da det er utbytte fra Moelven i 2022 som bokføres i Glommen Mjøsen Skog i 2023.

Styret i Glommen Mjøsen Skog vedtok 20. mars regnskapet for 2023 med driftsresultat på 7 millioner kroner, og ordinært resultat inkludert finansposter på 535 millioner kroner.

– De økonomiske resultatene vi har oppnådd de siste årene, har vært ekstraordinære. Vi vil fra 2024-regnskapet være tilbake på mer moderate nivåer. Vi har gjennom de siste årene bygget opp et svært solid grunnlag, og har fortsatt positive utsikter for de kommende årene, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

Gevinstdeling og langsiktighet

Glommen Mjøsen Skog er et samvirke og eies av 7300 skogeiere. Gevinstdeling med andelseierne er en selvfølge. Verdiene som skapes i selskapet, skal komme eierne til gode.

Styrets innstilling til årsmøtet er derfor at andelseierne får etterbetalt 65 kroner per kubikkmeter tømmer de har omsatt gjennom Glommen Mjøsen Skog i 2023. Etterbetalingen utgjør samlet 185 millioner kroner, og utbetales i juni.

I tillegg er innstillingen at alle andelseierne gis en forrentning på innskutt andelskapital på 6,42 prosent – i sum 13,3 millioner kroner.

– Hovedtyngden av det gode resultatet setter vi av i etterbetalingsfond, slik at vi har en buffer til etterbetaling i mindre gode tider også, sier styreleder Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog.

Hun legger til at ved å styrke den samlede egenkapitalen, vil Glommen Mjøsen Skog framover kunne delta i investeringer innen langsiktige og ansvarlige rammer, og skape ytterligere verdier for andelseierne.

Konkrete mål for lukket hogst er et eksempel på utviklingstiltak for å imøtekomme morgendagens behov i skogbruket. Foto: Hans Haug

Morgendagens behov

Tjenestetilbudet tilpasses til at skogeier vil ha nye behov i framtida og at samfunnet har andre forventninger og krav.

– Både vi i skogsamvirket og skogeierne er i vesentlig endring, og internt i Glommen Mjøsen Skog legger vi sterkt vekt på kompetansebygging. I 2023 tok vi i bruk den nye norske miljøstandarden, PEFC Skogstandard. Standarden er forbedret og utarbeidet av 15 ulike organisasjoner i samarbeid, hvorav seks innen natur og friluftsliv. Vi blir årlig revidert av Det Norske Veritas på at vi etterfølger standarden, sier Nordtun.

Glommen Mjøsen Skog jobber systematisk med forbedringsarbeid, og har forsterket egne rutiner for dokumentasjon gjennom året.

– De fleste ser at vi i skogbruket spiller en helt avgjørende rolle i å levere fornybart råstoff til erstatning for fossile ressurser. Skogbruket kommer til å bli stadig viktigere i årene som kommer! Omdømmet og tilliten til at vi fyller dette viktige samfunnsoppdraget, vil vi ta vare på og gjøre oss fortjent til, sier Nordtun.

- Både vi i skogsamvirket og skogeierne er i vesentlig endring, og internt i Glommen Mjøsen Skog legger vi sterkt vekt på kompetansebygging.
Gudmund Nordtun, administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog

Kontinuerlig utvikling

Han oppsummerer 2023 som et år med vesentlige løft innen blant annet skogskjøtsel, kompetanse og forretningsdrift.

– I forbindelse med innfasingen av ny PEFC Skogstandard satte vi oss konkrete mål for lukket hogst, som vi har oppnådd. Vi plantet 15 millioner skogplanter i fjor, og vi går over til at plantene får mekanisk beskyttelse mot gransnutebille i stedet for kjemisk. Vi har økt kompetansen innen en rekke miljøtiltak, og vi digitaliserer driftsapparatet, eksemplifiserer Nordtun.

Glommen Mjøsen Skog er opptatt av verdiskaping og innovasjon i verdikjeden for skog og tre. Spennet i engasjementet vises blant annet gjennom Obio AS, som Glommen Mjøsen Skog eier sammen med Eidsiva Bioenergi AS. Obio produserer biokull av høy kvalitet, som går til jordforbedring og til tiltak for å bedre dyrehelsen. Det er nå fattet beslutning om å øke kapasiteten ved Obios anlegg på Rudshøgda.

– Obio er et godt eksempel på vår tilpasning til morgendagens behov for nye produkter og tjenester. Tilsvarende gjør vi en rekke strategiske og operasjonelle tiltak i vår egen drift i tråd med en offensiv strategiplan, sier Nordtun.

Årsrapport og bærekraftsrapport i ett

Glommen Mjøsen Skog har integrert bærekraftsarbeidet med daglig drift i de ulike avdelingene i virksomheten. I tråd med dette er i år bærekraftsrapporten tatt inn i årsrapporten.

Årsrapport med regnskap og bærekraftsrapport leses her.