Hopp til innhold

– Det vil også forsterke den pågående energikrisen i Europa, sier Skorge som er administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. 

EU-parlamentet har vedtatt et nytt regelverket om fornybare energikilder. I dette regelverket inngår også bioenergi fra skogen.  

EU forsinker overgangen fra fossile energikilder 

– Det mest problematiske ved parlamentets vedtak er at de ønsker å sette et tak på bruk av ferskt trevirke til bioenergi for deretter å foreta en utfasing fram mot 2030. Taket vil også omfatte skogsavfall, men ikke sagflis og andre sidestrømmer fra tre- og papirindustrien. En slik begrensning av bioenergi fra skogen vil åpenbart forsinke overgangen fra fossile energikilder til de fornybare, sier han. 

Ved til husholdninger og til mindre biovarmeanlegg vil ikke omfattes av regelverket.  

Avgjørende å kunne utnytte så mye av ressursen som mulig 

Bioenergi utgjør i dag 60 prosent av den fornybare energien i Europa. I en situasjon med energikrise i og stigende priser er det svært krevende at tilgangen på bioenergi begrenses. 

– Vedtaket fra parlamentet er et svært negativt signal til skogeiere som driver et bærekraftig skogbruk der hogst etterfølges av skogplanting, og der det legges stor vekt på å ivareta artsmangfoldet. Sagtømmerproduksjonen er drivkraften i norsk skogbruk, men når skogen hogges, vil det også være tømmer som ikke egner seg til dette formålet. Dette tømmeret blir blant annet benyttet til bioenergi. Det er avgjørende for lønnsomheten i å drive skogen at alle tømmerkvalitetene finner sin anvendelse, sier Per Skorge. 

Heidi Hemstad_Foto Silje Ludvigsen (33)_beskåret.jpg

Heidi Hemstad. Foto: Silje Ludvigsen

De nordiske landene må stå samlet

Heidi Hemstad som er styreleder både i Glommen Mjøsen Skog og i Norges Skogeierforbund viser til at EU-regelverket i stor grad går ut på å redusere bruken av skogen både i klimakampen og i det grønne skiftet. Hun understreker betydningen av å stå samlet i Norden for å få EU på rett spor i bruk av skogen og at Norge må være forberedt på å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen om regelverket ikke ivaretar det norske skogbruket.

Den endelige beslutning vil skje etter en forhandling mellom EU-parlamentet, rådet og kommisjonen. Det vil ventelig skje under Sveriges formannskap i EU våren 2023.  

Ler mer på skog.no