Hopp til innhold

Som varslet i forrige uke, foreslår regjeringen en tiltakspakke for skognæringen på 50 mill. kroner. Tiltakspakken legger opp til å vri mer av hogsten over mot tynning, slik at det blir tatt ut mer massevirke og mindre sagtømmer, samt drifter i vanskelig terreng.

– Tynningstilskudd og tilskudd til vanskelige drifter kom som nyhet før revidert og er bekreftet nå. Glommen Mjøsen er tilfreds med at regjeringen har respondert på vårt «korona-behov», sier næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog, Gunnar A. Gundersen. 

– Vi fryktet mangel på arbeidskraft for å få plantene ut i vår. Det fikk vi rask respons på og løsninger som fungerer. Dernest var vi redd for at svakere etterspørsel fra sagbrukene ville slå negativt ut overfor entreprenørene og en treforedlingsindustri som ser ut til å ri av stormen uten vesentlige nedskjæringer på tømmervolum. Vi er ikke av de bransjene som er hardest rammet og vi har derfor heller ikke bedt om store beløp, men de tiltakene som har kommet er viktig for å holde alle hjul i gang, sier Gundersen.

Adm. dir. Per Skorge i Norges Skogeierforbund sier det er spesielt viktig i disse tider å opprettholde aktivitet og verdiskaping i samfunnet:

– Tiltakspakken som regjeringen kommer med i revidert nasjonalbudsjett, vil bidra til dette. Det er allerede omdisponert betydelige beløp på Landbruks- og matdepartementets budsjett i forbindelse med endring av plantetilskuddet, så det var av stor betydning at det nå er friske midler som bevilges til tynningsdriftene, sier Skorge til skog.no.

Regjeringen foreslår flere tiltak som er positive for skog- og trenæringen:

  • Startavskrivninger for saldogruppe d øker fra 20 til 30 prosent for 2020
  • Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosent
  • Midlene som bevilges til utbedringer av flaskehalsprosjekter på fylkesvegen for tømmertransporten (gjerne omtalt som «Bruprogrammet») kan overføres til året etter. Det gir større forutsigbarhet.
  • Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) får fullmakt til å overskride budsjettet med inntil 50 millioner kroner ved skogbrann.