Hopp til innhold

For grunneierorganisasjonene framstår innholdet i REN AS sin avtalemal som en dårligere løsning enn den eksisterende malen, og grunneierorganisasjonene kan derfor ikke anbefale REN AS sin versjon slik den foreligger.

Gjeldende avtalemal
Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Energi Norge utarbeidet for noen år siden en avtalemal for kraftlinjer, herunder høyspenningsnett. Avtalemalen dekker temaer som er knyttet til etablering og vedlikehold av kraftlinjene, herunder bygging av veier, uttak av tømmer og rydding i kraftlinjesonen, sikkerhetskrav for å unngå skader på linjenettet, varslingsplikt m.m.

REN AS har laget ny mal
Grunneierorganisasjonene har nå vært i dialog med REN AS, som på vegne av Energi Norge har utarbeidet en ny mal for luftledningsanlegg. REN AS har i etterkant kontaktet grunneierorganisasjonene vedrørende avtalemalen, der deres versjon ble presentert og gjennomgått.

REN AS sin nye mal er i stor grad en forenkling av den framforhandlede versjonen som Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund anbefaler, men mangler etter vårt syn viktige punkter som ivaretar grunneiers interesser. Ettersom REN AS bruker sin avtalemal som en bransjeanbefaling til nettselskaper, ser grunneierorganisasjonene det nødvendig å kommentere dette ovenfor sine medlemmer.

Anbefales ikke
Innholdet i REN AS sin avtalemal framstår for oss som en dårligere løsning enn den eksisterende malen, og grunneierorganisasjonene kan derfor ikke anbefale REN AS sin versjon slik den foreligger. Norges Skogeierforbund i samråd med sine andelslag, NORSKOG og Norges Bondelag vil derfor fraråde sine medlemmer fra å benytte den nye malen som er utarbeidet av REN AS, da denne etter vårt syn ikke ivaretar grunneiers rettigheter tilstrekkelig.

Fortsetter dialogen
Grunneierorganisasjonene vil fortsette dialogen med REN AS for å se på mulighetene for en omforent avtale. Også den tidligere avtalen har noen momenter som kan forbedres, men inntil videre vil grunneierorganisasjonene oppfordre sine medlemmer til å benytte seg av den tidligere versjonen, som ligger tilgjengelig på organisasjonenes nettsider. Denne kan du finne her.

REN AS
REN AS (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS) er et selskap som utvikler metoder og verktøy for nettselskaper og entreprenører, blant annet maler for avtaleverk og rutiner.