Hopp til innhold

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) har flere formål med ulike frister. Skogeier skal alltid søke om tilskudd eller sende inn refusjonskrav/utbetalingsanmodning direkte til sin kommune.

Tilskuddet utbetales enten av kommunen selv, Statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet. 

Viktige datoer

Den første fristen å merke seg er tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak. Søknadsfrist for høstplanting er 25. november.

1. desember er en sentral frist for flere tiltak, blant annet for tilskudd til markberedning og ungskogpleie i de fleste kommuner.

Flere tiltak med søknadsfrist 1. desember finner du i lista under. 

Skogfondbilag 

Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.

For å få utbetalt midler fra fondet, må skogeier sende et refusjonskrav til skogbruksansvarlig i sin kommune. Dette kan skogeier først gjøre etter at tiltaket er gjennomført og investeringen er betalt. Refusjonskravet må sendes til kommunen senest et år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble gjennomført og betalt.  

Søk på skjema eller digitalt

Søknad om tilskudd eller utbetalingsanmodning sendes kommunen på eget skjema (se generell informasjon under hver ordning).

Du kan også registrere søknader digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Søknad skal registreres og sendes kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Alle som søker innen fristen, og er berettiget tilskudd, vil få godskrevet tilskudd etter årets sats.

Frister fra Statsforvalteren i Innlandet

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må levere dette innen de frister som fremgår av tabellen nedenfor.

Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.

Tidsfrist

Tilskuddsordning

Lenke til mer info og søknadsskjema

25. november

Tilskudd til tettere planting (høst)

Generell informasjon:

Lansbruksdirektoratet.no – Tilskudd til tettere planting

1. desember

Tilskudd til skogkultur (ungskogspleie, markberedning mm.)

Generell informasjon:

Landbruksdirektoratet.no – Tilskudd til skogkultur

1. desember

Utbetaling av tilskudd til skogsbilvegbygging i 2022

Lokalt: Se den enkelte kommune sine retningslinjer for tilskuddssatser etc. Denne fristen gjelder søknader som er berettiget tilskudd med årets tilskuddsnivå.

Generell informasjon:

Landbruksdirektoratet.no – Tilskudd til veibygging i skog

1. desember

Utbetaling av tilskudd til drift med taubane, hest o.a. § 7 NMSK

Lokalt: Se den enkelte kommune sine retningslinjer for tilskuddssatser.

Generell informasjon:

Landbruksdirektoratet.no  – Tilskudd til skogsdrift med taubane, hest og andre driftsmetorder