Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog har bistått grunneierne gjennom verneprosessen i fire av skogområdene som ble vernet i november. Det er:

  • Heggshuselva naturreservat i Østre Toten kommune
  • Skjønsbergaksla, Brekkekampen og Høgberget naturreservat i Øyer kommune
  • Drevdalen naturreservat (utvidelse) i Trysil kommune
  • Hanestadvola naturreservat (utvidelse) i Rendalen kommune.

Verdifull natur

Flere av områdene som nå er vernet har svært verdifull natur, skriver Regjeringen på sine nettsider.

Heggshuselva i Østre Toten kommune er ei variert bekkekløft med rike skogtyper som kalkgranskog, kalk- og lågurtfuruskog, høgstaudegranskog, rik gransumpskog og gråor-heggeskog i tillegg til bergvegger med kalk. Området er viktig for blant annet kalkkrevende sopp og moser.

Hele 16 grunneiere står bak tilbudet på 227 dekar skog som nå er vernet i Heggshuselva. Frivillig vern prosessen startet i 2016 og Glommen Mjøsen Skog har bistått grunneierne med utforming av verneområde, verneforskrift og forhandlinger om erstatning.

Les mer om Heggshuselva naturreservat på oa.no

Grunneierne i Skjønsbergaksla, Brekkekampen og Høgberget har bidratt til vern av et område på 653 dekar som representerer en bestemt type natur i form av flere store, sørvendte og kalkrike berg og rasmarker og rike vegetasjonstyper med stedvis gammel lågurt- og høgstaudegranskog. Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er meget artsrikt og ved at det er et viktig leveområde for sjeldne, sårbare og truede arter. Området er også viktig for klippehekkende rovfugl.

Grunneierne i Drevdalen og Hanestadvola har med sine tilbud til utvidelser av eksisterende narurreservater, bidratt med ytterligere 955 og 1772 dekar skog til vern. Disse to reservatene er storskogsområder på til sammen nesten 50 000 dekar. De består av varierte barskog- og myrtyper, med innslag av gammelskog, rike bekkedrag, sørberg og sumpskog som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at de inneholder en rekke sjeldne og sårbare sopp- og lavarter. 

670 skogområder til nå

Samarbeidet om frivillig vern av privateid skog startet i 2003, og har vært svært vellykket, skriver Regjeringen på sine nettsider.

Til nå er rundt 670 skogområder vernet i dette samarbeidet mellom miljømyndighetene og skogeierorganisasjonene. Om lag 5,1 prosent av all skog og 3,9 prosent av den produktive skogen er nå vernet.

Glommen Mjøsen Skogs rolle

Frivillig vern av skog vil si at grunneier tilbyr staten skog som fredes som naturreservat etter Naturmangfoldloven. Skogeier får erstatning som skattefri engangsutbetaling for ikke å kunne hogge tømmer, men beholder eiendomsrett, beiterett, jaktrett og fiskerett til arealet.

Frivillig vern er den eneste verneformen som Glommen Mjøsen Skog anerkjenner.

Glommen Mjøsen Skogs rolle i frivillig vern saker er at vi informerer grunneiere om mulighetene som ligger i ordningen. Dersom det er interesse for å starte en verneprosess, bistår Glommen Mjøsen Skog som skogsakkyndig for grunneierne, med koordinering av prosessen og forhandlinger om vernebetingelser, dvs. fastsettelse av vernegrense, forskrift og erstatning.

Har du verneverdig skog på eiendommen din? Da kan frivillig vern være aktuelt for deg! Les mer her