Hopp til innhold

Innenfor vegeiers eiendom, kan selvsagt vegeier gjør som de vil. Der Vegvesenet eller fylkeskommunen er grunneier selv, gjør de det som er nødendig.

Men utenfor sin egen eiendom, har vegeier ingen rettigheter. Det de har, er hjemler til å skaffe seg rettigheter. Og slike rettighetene utløser et sett av forpliktelser. Men når du får en henvendelse fra vegeier, er det vår erfaring at grunneieren svært sjelden blir opplyst om sine rettigheter.

Når er vegeier avhengig av en avtale med grunneier?

Utenfor offentlig veg går det en såkalt byggegrense. Mellom byggegrensen og vegeiers eiendom, kan man ikke oppføre noe bygg uten at vegeier godkjenner det. I den samme sonen er vegeier gitt muligheter til å hogge trær gjennom vegloven § 31. Bestemmelsen gir vegeier rett til å pålegge grunneier å hogge/fjerne trær innenfor denne sonen.

Men for å pålegge grunneieren dette, må det skje et vedtak. Vi snakker altså om et forvaltningsmessig vedtak som derved er rettslig bindende. Hvis vegeier pålegger grunneieren dette, har grunneieren rett på «vederlag… for skade og ulempe….. og for utgifter til borttaking og nedskjering». Denne bestemmelsen er laget i en nokså annen tid der man antakelig kunne forvente at en grunneier var i stand til å utføre slike forhold.

Derfor er den neste bestemmelsen i loven mer anvendelig: Dersom grunneieren ikke fjerner trærne selv, kan vegeier iverksette tiltaket. Grunneier har selvfølgelig fremdeles krav på erstatning. Dersom partene ikke blir enige om erstatningen, skal den avgjøres som rettslig skjønn jf. vegloven § 60. I slike skjønn har grunneier rett til å få dekket sine utgifter til teknisk og juridisk bistand.

Oppsummering 

  • Vegeier kan ikke hogge trær på din eiendom uten at det er foretatt et vedtak. Et slikt vedtak må følge forvaltningslovens bestemmelser og du må nødvendigvis være varslet om at vedtaket er fattet og orientert om klageretten.
  • Du har alltid krav på erstatning for dine økonomiske tap. Dersom partene ikke blir enige, skal erstatningen fastsettes ved skjønn.
  • Ofte kommer henvendelsene fra en underentreprenør hos vegeeieren som påstår at de har en rett til å hogge trær. Dersom du ikke har mottatt et vedtak, er ikke dette riktig.
  • Husk på at dersom du inngår muntlige avtaler med slike underentreprenører, er det veldig vanskelig å dokumentere hva som er avtalt og ikke avtalt.
  • Ta kontakt med Glommen Mjøsen når du blir berørt av en slik prosess. Ofte vil det være veldig hensiktsmessig, både for vegeier og for grunneierne, at man får til et strekningsvis samarbeid som kan løse problemene.

For den som er mer interessert, har Vestfold og Telemark fylkeskommune laget en veileder som du kan lese her