Hopp til innhold

-Strategiplanen skal gi en klar retning, sette mål og beskrive våre ambisjoner, sier styreleder Terje Uggen i Glommen Mjøsen Skog.

De 16 styremedlemmene fra øst og vest i selskapet var 23. – 24. september samlet på Lillehammer for å drøfte utkastet til strategidokument.

– Strategiplanen blir styrets viktigste verktøy for å navigere selskapet og et tydelig styringsdokument for administrasjonen og resten av Glommen Mjøsen Skog, sier Uggen.

Mange har vært involvert
Dokumentet som styret nå drøftet har vært gjennom en bred gjennomgang i organisasjonen. I august drøftet styret et tidlig utkast til strategiplan. I begynnelsen av september var de ansatte på Beitostølen på samling, der verdier, visjoner og målsettinger for nytt selskap var hovedtema. Den nye ledergruppa i Glommen Mjøsen Skog og styringsgruppa for strategiarbeidet har også gitt sine innspill.

– Prosessen ledes av en styringsgruppe utgått fra styret og administrasjonen. Strategien blir nå bearbeidet og videreutviklet i flere trinn, og den vil bli godt forankret på alle nivå i organisasjonen, sier Gudmund Nordtun, administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog.


Styreleder Terje Uggen (t.v) og adm.dir Gudmund Nordtun (t.h). Foto: Line Venn

– Klima bør ikke være sovepute
Sist uke var det igjen styrets tur til å bearbeide det foreløpige dokumentet. I løpet av to dager ble de ulike områdene i strategiforslaget gjennomgått og diskutert. Alle viktige områder for å sikre lønnsomhet for andelseiere og virksomheten ble gjennomgått. Et av områdene som også ble viet mye oppmerksomhet var temaet samfunnsansvar og bærekraft. Styrets medlemmer etterlyste mer kunnskap og kompetanse for å kunne snakke opp skogbruket som en bærekraftig næring i framtiden. 

-Vi skal være trygge i vårt eget hus og stå for den næringsvirksomheten vi driver. CO2 og klima må ikke bli noen sovepute, var et av innspillene.

Andelseierne endrer seg
Endrede tilnærminger til egen skog blant skogeierne og andelseier var også tema – hvordan ta tak i dette? En tydelig strategi rettet mot den moderne andelseier og en økt rådgivningstjeneste var noe som ble etterspurt, inkludert strategi rundt servicegrad og oppfølging av andelseierne.

IT-satsing vil løfte kjernevirksomheten
Styremedlemmene var enige om at satsing på IT er et sentralt område å legge i ressurser. Selv om Glommen Mjøsen Skog har et godt utgangspunkt når det gjelder digitale løsninger, trengs det en IT-strategi for framtiden som er godt forankret. 

Det ble understreket at økt satsing på digitale løyper vil kunne øke presisjonen i kjernevirksomheten, men at arbeidsflyten like fullt er avhengig av god opplæring og god kommunikasjon i verdikjeden.

Hvordan gjorde Felleskjøpet det?
På styremøtet var også konsernsjef John Arne Ulvan fra Felleskjøpet invitert for å snakke om hvordan de har utviklet sin strategi. Videre de erfaringer Felleskjøpet har med å sikre oppfølging av strategien med mål om å skape lønnsomhet for sine eiere.

Ulvan adresserte en rekke områder som er svært sammenfallende med Glommen Mjøsen Skogs utfordringer. Han omtalte også hvordan Felleskjøpet hadde rigget seg gjennom flere fusjoner innad i organisasjonen og hvordan de tenker at Felleskjøpet skal være i framtiden, blant annet om hva de vektla i samvirketankegangen. Digitalisering og det å inkludere unge bønder i arbeidet de gjør var blant satsingsområdene.


Høstmøtet blir neste arena
Nå skal utkastet til strategiplanen for Glommen Mjøsen skog bearbeides videre før den blir tema på høstmøtet for de tillitsvalgte i skogeierlagene og skogeierområdene, 18. – 19. november på Honne på Biri.

-Styret, alle ansatte og ledelsen har nå vært aktivt med i arbeidet med strategien. På høstmøtet på Honne vil vi legge frem utkastet på det tidspunktet og be om innspill fra de tillitsvalgte, sier Terje Uggen.

-Andelseiere som ønsker å gi sine innspill til mål og visjoner for nye Glommen Mjøsen Skog kan i forkant ta kontakt med sine lokale tillitsvalgte, avslutter Uggen.