Hopp til innhold

I Mjøsen sin geografi ble det i fjor gjødslet i overkant av 12 000 dekar med bruk av helikopter. Også i årets statsbudsjett er det avsatt midler til klimatiltak som skogsgjødsling, noe som tilsier at tilskuddet på 40 % videreføres også i 2019.

Hvorfor gjødsle
Tilveksten i de fleste barskoger i Norge preges av nitrogenmangel i jorda. Ved å tilføre nitrogen ved gjødsling, øker barmassen umiddelbart. Fordi fotosynteseapparatet på det enkelte treet øker, øker også tilveksten. I tillegg øker opptaket av CO2 med minst 1000 kg/daa gjødslet skog. Gjødslingen gir en økt tilvekst i ca 8-10 år, noe som totalt gir 1,5-2 m3 ekstra volum pr. daa. Den økte diametertilveksten gir deg en høyere kubikkmeterpris og dessuten noe reduserte avvirkningskostnader per kubikkmeter. Gjødsling er derfor veldig lønnsomt økonomisk og for miljøet.

Økonomi
Skogsgjødsling gir ved bruk av skogfondsmidler og tilskudd en årlig avkastning på 15-25 %. Avkastningstiden påvirkes ved å legge gjødslingen så nært innpå sluttavvirkningen som mulig. Ettersom gjødslingseffekten normalt er ca 8-10 år, bør gjødslingen i første rekke prioriteres på bestand som skal hogges om 10-15 år på boniteter fra 11-20. Kostnaden for helikoptergjødsling er på kr 400,- pr dekar. Ved bruk av skogfond med skattefordel og tilskudd, vil den reelle kostnaden til skogeier etter skatt og tilskudd for utført gjødsling være 73 kr/daa. I dette eksemplet forutsettes en marginal skatteprosent på 37,6 %.

Har du bestand du vurderer å gjødsle
For å gjøre gjødslingen mest mulig kostnadseffektiv bør det på hver landingsplass tilsvare et gjødslingsareal på 180 dekar. En landingsplass dekker en radius på én kilometer, og minste enkeltområde som kan gjødsles med helikopter er 10 dekar.

Denne skogen kan gjødsles
Granskog med bonitet G11-G20 og furuskog F11-F17, hvor vegetasjonstypene er blokkebærskog, bærlyngskog, blåbærskog, småbregneskog og storbregneskog. Jordtypen skal være podsol, ikke svartjord.

Det er viktig at skogen er vital og at det er gjennomført tilstrekkelig skogskjøtsel så trærne har en symmetrisk, jevn og dyp grønn krone og god stabilitet, for å redusere faren for stormfelling. Gjødsling prioriteres i hogstklasse 4, samt yngre hogstklasse 5 av furu. Gjødsling vil ikke oppnå ønsket effekt dersom vann er minimumsfaktor. Du kan gjødsle samme bestand flere ganger.

HER KAN DU SE MJØSEN SKOG SIN EGEN FILM OM GJØDSLING

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder snarest og innen 15. mars for bestilling eller faglige råd om gjødsling.