Hopp til innhold

Heier på fusjonen
Einar Stuve, Biri, argumenterte for fusjonen i sitt innlegg. – Konkurransen øker. De siste årene har markedsandelen i Biri gått ned fra 85-90 % til 50-55%. Uten fusjon blir Mjøsen liggende igjen som den smale stripen mellom to store aktører. Det er lettere å selge 3 mill. m3 enn 1 mill.m3, sa Stuve. Han mente fusjonsdokumentet neppe overvurderte kuttmulighetene, men at Glommen og Mjøsen heller ikke er overadministrert.

-Vi har sett nytten av å samarbeide om EDEL. Det aller viktigste er et motivert og kompetent skogbrukslederkorps, sa Stuve, som mente det er mulig å ivareta samvirkeprinsippet uten lik pris i hele området. – Styret i det nye selskapet skal fastsette tømmermarginen og den skal være lik i hele geografien. Og så vil det være avvik, men det vil være under prinsippet ytelse mot gjenytelse.

Biri-oppropet i 2015 ønsket et stekt Skogeierforbund og å reise industri. – Vi må holde oppe at vi skal ha et sterkt Skogeierforbund. Drømmen min er fortsatt ett Skogeierforbund. Se hva Felleskjøpet har fått til mht omdømmebygging. Jeg tror at en fusjon mellom Glommen og Mjøsen er et skritt i riktig retning. Vi bør absolutt gå for fusjon, sa Stuve.

Støtter fusjon
Gaute Nøkleholm, Romedal og Stange almenninger, støttet også fusjonen og mente det er viktig å heve blikket for å vurdere fusjonssaken rett. – Noen sier at fusjonsplanen ikke er detaljert nok, men den er neste for detaljert, sa Nøkleholm og advarte mot for mye følelser i debatten. Nøkleholm mente industrien vil gi mer til en stor leverandør som man er redd for å miste, enn til en liten.

– Det østre markedet har landets sterkeste tremekanisk industri. Å være en del av den østre løsningen gir både nærhet og leveringssikkerhet, sa Nøkleholm. Han mente for øvrig at de som møter på det ekstraordinære årsmøtet i Mjøsen Skog for sin valgkrets ikke kan stille med bundet mandat og at styret må ordne opp for å unngå dette.

 Gaute Nøkleholm_RASA Foto Kristina SkamsarGaute Nøkleholm, Romedal og Stange almenninger, ønsker ikke at valgkretsene skal stille med bundet mandat på det ekstraordinære årsmøtet i juni. Foto: Kristina Skamsar

Skepsis i Sør-Gudbrandsdalen
Jon Grunde Roland, Fåberg, ga honnør til styret for å ha fulgt opp to årsmøtevedtak. – Møter og avisinnlegg fra vårt område viser betydelig skepsis til fusjonen. Man mener at Mjøsen er stort nok til å kunne drives effektivt. Alternativet til fusjon må beskrives på en ryddig og god måte og komme fram på andelseiermøtene, sa Roland. Han mente stemningen for fusjonsforslaget var vesentlig bedre nå enn da det første forslaget ble lagt fram.

Roland tok også opp lokalorganiseringen. – Det lokale arbeidet i skogeierlagene har vært en viktig arena i 100 år, men det er vanskelig å holde oppe høy aktivitet i de små skogeierlagene. I Sør-Gudbrandsdalen, som står for 20 % av omsetningen i Mjøsen Skog, slår vi oss sammen fra 1. januar 2020 og utnytter dermed ressursene bedre. Jeg oppfordrer andre skogeierlag til å gjøre det samme eller å oppløse seg, dersom man mener man ikke behøver skogeierlaget, sa Roland.

 Jon Grunde Roland Foto Kristina SkamsarJon Grunde Roland, Fåberg, oppfordret skogeierlagene til å se på strukturen. Foto: Kristina Skamsar

Bekymret for Saugbrugs
Johan Enger, Fåberg, gratulerte Mjøsen med omsetningsrekord og roste bl.a. den nye skogeierportalen. Han var bekymret for situasjonen til Norske Skog Saugbrugs, som har klaget på avslag på CO2-kompensasjon.  – Her må det jobbes overfor alle fire regjeringspartier. Vi må unngå nedleggelser, sa Johan Enger, som også var bekymret for splittelse i skogeiersamvirket.

– Viken skriver i sin årsmelding at det er økt konkurranse og at skogeiersamvirket utfordrer hverandre. Samtidig sender Viken brev til skogeiere i vårt område. I beste fall er det tvetydige signaler fra Viken. Andelslagene må snakke sammen. Kreftene må heller brukes overfor regjeringen for å sikre bl.a. CO2-kompensasjonen til Saugbrugs, satsing på bioøkonomisenter og på det grønne skiftet, sa Enger.

Johan Enger Foto Kristina SkamsarJohan Enger, Fåberg, ønsker at skogeiersamvirket skal samle kreftene. Foto: Kristina Skamsar

Ja til fusjon og økt trebruk
Kristian Pandum, Vang, støttet omtalen av økt trebruk i styreleder Terje Uggens tale. Likedan mente han Terje Uggen og Einar Stuve hadde begrunnet fusjonen godt. –Jeg tror fusjon er riktig vei å gå. Jeg vil takke ansatte og styret for fokuset de har hatt også på drift, slik at det er mulig å legge fram den årsberetningen og regnskapet som ligger på bordet nå, sa Kristian Pandum.

Utkant uansett
Anders Gustav Bjørnsen, Vågå, opplyst at i hans område er man skeptisk til et fusjonsframlegg som ikke peker på negative sider og heller ikke de helt store fordelene. – I Vågå har vi en sunn skepsis til å slå oss sammen. Men å selge store kvanta til Sverige gjør du best som stor. Jeg ser også at opinionstrykket vi har mot aktivt skogbruk blir lettere i et stort andelslag. I Vågå ligger vi allerede i utkanten; Det gjør vi også i et fusjonert andelslag. Den interne konkurransen i samvirket er nevnt. Nå kjemper vi mot Viken Skog noen steder og mot Glommen Skog AS andre steder. Med en fusjon slipper vi hvert fall å konkurrere mot Glommen, så jeg er forsiktig optimist, sa Bjørnsen.

 Anders G Bjørnsen Foto Kristina SkamsarAnders Gustav Bjørnsen, er lite begeistret for den interne konkurransen i skogeiersamvirket. Foto: Kristina Skamsar

Ønsker fusjon og færre lag
Lars Ligaarden, Gjøvik, mente ansatte og styret hadde gjort en flott jobb gjennom et tøft år. –Alle årsmøter i Gjøvik-Toten-lagene var positive til fusjon. Det er vanskelig å se for seg at Mjøsen kan fortsette som før uten fusjon med Glommen. Vi ser en naturlig utvikling innenfor skogeiersamvirket. Nå må derfor andelseierne benytte anledningen til å styrke posisjonen vår, sa Ligaarden.

Han understreket at Birioppropet ønsket et samlet skogeiersamvirke og ba det nye styret følge opp dette. – Jeg har merket meg at Vikens styreleder har understreket samarbeid i skogeiersamvirket. Da håper jeg at Viken slutter å krige om tømmer i våre kommuner og starter et konstruktivt samarbeid med det nye selskapet, sa Ligaarden.

Også Ligaarden tok opp lokalorganiseringen og oppfordret skogeierlagene til å gå i seg selv og vurdere hva som er en tjenlig struktur framover: – Noen er allerede i prosess. Slå dere sammen der det er hensiktsmessig. Målet er ikke å legge ned, men å styrke den lokale aktiviteten.

 Lars Ligaarden Foto Kristina SkamsarLars Ligaarden, Gjøvik, mener det er vanskelig å se for seg at Mjøsen kan fortsette som før utren fusjon med Glommen. Foto: Kristina Skamsar

Støtter fusjon
Harald Opsahl, Eidsvoll og Feiring, minnet om at Eidsvoll blir en del av Oslo og Viken fra 2020. – Vi må få til fusjonen. Konkurransen blir bare sterkere og sterkere, jf. brevet fra Viken. Vi må fortsette å bli bedre. Da må virksomhetene spisses og rendyrkes. Det er tømmeromsetningen og næringspolitikken som er det sentrale, sa Opsahl, som mente at det fusjonerte selskapet bør skille ut skogbruksplan-virksomheten i eget selskap.

Harald Opsahl Foto Kristina SkamsarHarald Opsahl, Eidsvoll og Feiring, ønsker at virksomheten til det nye andelslaget skal spisses mot tømmeromsetning og næringspolitikk. Foto: Kristina Skamsar

Kritiserte mangel på alternativ plan
Jon Grande Dahl, Brøttum, var overrasket over den positive stemningen i årsmøtet. Selv hadde han ikke konkludert hvorvidt han støttet fusjon eller ikke. – Det sies at denne prosessen ikke kan reverseres. Hva hvis det ikke går gjennom? Jeg mener styret også må ha tiltro til eget selskap. Det virker som vi ikke greier dette uten fusjon; at det blir kroken på døra om det ikke blir fusjon. Det er feil signal til administrasjonen. Mjøsen har omstilt seg før. Da Norske Skog-aksjene ikke ga utbytte mer, tok det ett år og så var Mjøsen på hugget igjen, sa Jon Grande Dahl. Han kritiserte mangel på en alternativ plan. – Dette er jo ikke bare opp til årsmøtet vårt. Konkurransemyndighetene kan jo si nei, sa Dahl.

Jon Grande Dahl stilte også spørsmål ved brevet som var sendt årsmøtedelegatene, der det framkom at det er nødvendig å frikjøpe Terje Uggen fra 30 % av stillingen i Veldre Almenning for at han skal ha mulighet til å påta seg styreledervervet i det fusjonerte selskapet.

Jon Grande Dahl Foto Kristina Skamsar

 Jon Grande Dahl, Brøttum, minnet om at Mjøsen Skog har greid omstiller før og at styret måtte ha tiltro til eget selskap. Foto: Kristina Skamsar 

Et vesentlig retningsvalg
I oppsummeringen sa styreleder Terje Uggen seg enig i at alternativet til fusjon kan bli en ganske dyster løsning for Mjøsen og var helt enig i at dette er vesentlige retningsvalg. – Vi er ikke i en situasjon hvor vi enten kan fusjonere med Glommen eller fortsette som før, sa Terje Uggen.

– Når det gjelder geografi har jeg vært opptatt av dette i flere år. Jeg er usikker på om vi kommer noen vei med dette, men er sikker på at vi skal stå sammen om Skogeierforbundet, sa Uggen. Han kommenterte at det ikke er en aktuell problemstilling å selge ut skogbruksplan i det fusjonerte selskapet, slik Harald Opsahl foreslo.

Lønnskompensasjonssaken kommenterte Terje Uggen med at det forventes så mye ekstraarbeid for styreleder i det nye selskapet det første halvannet året at dette ikke vil være forenlig med å være bestyrer. Da vil han ikke kunne påta seg vervet.

– Frikjøpet er viktig for oss for at Terje skal kunne påta seg vervet. Det første halvannet året er veldig, veldig viktig, sa nestleder Siv Sviland Høye.

Vi vil løse utfordringene bedre sammen
Styreleder Ole Th Holth hilste fra Glommen Skog. Ikke overraskende ga han en tydelig melding om at han trodde på fusjonen.

– Det har vært en reise. Vi har erfart og lært mye. Vi hadde et inntrykk av hverandre. Nå har vi jobbet sammen i snart et år og lært at vi er ganske like. Vi har de samme utfordringene og de samme forventingene til hva vi skal stå for. Som skogeier i Odalen ønsker jeg at vi skal være sterke på næringspolitiske saker og at jeg er trygg på at det fusjonerte selskapet vil gi meg de beste prisene som kan oppnås. Når det gjelder IT-løsninger kan jeg si rett ut: Der har Glommen mye å hente av Mjøsen, sa Holth. Han understreket at det fusjonert selskapet skal ta godt vare på medlemsorganisasjonen i hele selskapet.

– Jeg er helt overbevist om at vi vil løse utfordringene bedre sammen, selv om vi også vil klare oss bra i Glommen aleine.

Ole Th Holth Foto Kristina SkamsarStyreleder Ole Th. Holth i Glommen Skog mener Glommen Skog og Mjøsen Skog vil løse utfordringene bedre sammen enn aleine. Foto: Kristina Skamsar

Viktig å stå sammen i skogeiersamvirket
Nestleder Erland Lundby hilste fra Viken Skog. – Skogbruket opplever medvind for tiden pga skogens betydning i klimasammenheng. Da er det viktig å utnytte dette ved å stå sammen, og det gjør vi når vi står sammen i skogeiersamvirket. Selv om vi konkurrerer om tømmerstokken sier stortingspolitikere og regjeringsapparat tydelig til oss: Snakk med én stemme, sa Lundby.

Flere årsmøtedelegater hadde kommentert at Viken Skog har sendt brev til en del skogeiere innenfor Mjøsen Skogs område. – Bakgrunnen for brevet er at fusjonsdokumentet sier at Østfold og Akershus vest for Oslo er del av det nye området. Men dette er Vikens område, sa Lundby, som pekte på at i løpet av siste 2-3 års perioden er det Nortømmer som har økt mest. – Det går litt under radaren mens skogeierandelslagene slår hverandre i hodet, sa Erland Lundby.

Erland Lundby Foto Kristina Skamsar

Nestleder Erland Lundby i Viken Skog opplyste at Vikens brevskriving er en reaksjon på at fusjonsplanen til Glommen Mjøsen Skog definerer en del av Vikens område som sitt område. Foto: Gina Aakre