Hopp til innhold

– NIBIO sin barkbilleovervåkning viser at det ikke er særlig endring i granbarkbillepopulasjonen i vårt område i år, i forhold til de senere årene. Dette gjelder fylkene Innlandet, Akershus og Østfold. Denne konklusjonen stemmer også bra med de tilbakemeldingene vi har fått fra skogeiere og skogbruksledere gjennom sommeren, sier skogskjøtselsjef i Glommen-Mjøsen Skog Sverre Holm.

Massive angrep i Sverige
Hvorfor er det da slik hos oss, når man ikke skal lengre enn til Sverige for å finne massive angrep av granbarkbille? I Götaland alene kalkulerer man med at nye 5 millioner m³ granskog er angrepet i år. Forklaringen er dessverre ikke at vi er vesentlig bedre skogforvaltere enn svenskene, årsaken er nok kun klimatisk betinget.

 Her ser vi et tre som er angrepet av granbarkbilla. Foto: Glommen-Mjøsen Skog

-Tørkesommeren 2018 medførte at mye gran ble betydelig svekket eller døde. Disse trærne er lette å oppdage nå, hvor de framstår som trær med svært glissen krone eller tørrgran. Imidlertid var det ikke spesielt mye granbarkbiller i skogen våren 2018, slik at mengden biller som kunne benytte seg av den gode tilgangen på stresset granskog, var begrenset. Den grana som ble hemmet, men ikke døde i løpet av 2018, var en potensiell yngleplass for granbarkbilla nå i vår, sier Sverre Holm.

Imidlertid var det skogbruket og ikke granbarkebilla som fikk drømmen om den ideelle vår oppfylt i år. Nysnø i mai, kaldt vær til langt ut på sommeren og kraftige nedbørsperioder er absolutt ikke det beste om du er en granbarkbille med fokus på familieforøkelse. Klimaet i vår og sommer er derfor den viktigste årsaken til at vi møter vinteren 2019 med det som antakelig kan karakteriseres som en normalpopulasjon av granbarkbiller.

– Hadde vi derimot fått en sommer på linje med fjorårets, kunne resultatet blitt ett helt annet. Og det er det som har skjedd i syd-Sverige og i deler av Mellom-Europa. Flere varme og tørre somre i strekk, hvor granbarkbillepopulasjonen er gitt anledning til å bygge seg opp, sier Sverre Holm.

Kampen mot granbarkbilla, en del av skogbehandlingen
Våre kollegaer i Södra Skogsegarna, tar nå fatt på arbeidet med å avvirke granskog som ble billeskadet i sommer. Arbeidet skal være avsluttet innen februar og vil resultere i et betydelig volum med billetømmer. Vi har ikke den samme mengden billeskog å ta fatt på. Hos oss er det de forebyggende tiltakene som i øyeblikket er vesentligst, og god skoghygiene er viktigst av alt.

– Planlegg skogsdrifter på en måte som resulterer i minst mulig svake, soleksponerte skogkanter, med påfølgende vindfelling. Vindfall er granbarkbilla sin favorittbolig. Avvirk gran med dårlig sunnhet og svekket gran som står i tilknytning til allerede angrepne områder.  Mye av den granskogen finner vi på det som egentlig er furumark. Da forsøker vi å etablere furuskog der i neste omløp, fortrinnsvis ved planting eller såing, forutsatt tilgang på foredlet plantemateriale og en elgstamme på et akseptabelt nivå. Granskog i god vekst har god evne til å forsvare seg mot granbarkbilleangrep. Tørrgrana kan du spare. Den er ikke interessant for granbarkbilla lengre, men mange av granbarkbilla sine naturlige fiender, setter pris på tørrgrana. Et annet viktig moment er å få grantømmeret tidsnok ut av skogen etter hogst. Tømmer som hogges i vinter, kjøres inn fortløpende, slik at dette ikke er tilgjengelig for billene som flyr ut til våren. Tømmer som hogges på våren og sommeren, må ut før nye avkom flyr ut, dvs innen 1. juli, sier Sverre Holm.

God kontroll på granbarkbilla i Norge
NIBIO har gode opplysninger om populasjonsstørrelsen for granbarkbiller, helt tilbake til 1979.

Se www.nibio.no/tema/plantehelse/skadedyr/barkbilleovervaking for mer informasjon og statistikk.