Hopp til innhold

Foto: Utmarksforvaltningen AS

Utmarksforvaltningen AS opererte tidligere under navnet Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, som ble opprettet i 1989. Utmarksforvaltningen AS ble stiftet 12. desember 2019 av Norges Bondelag, Viken Skog og Glommen Mjøsen Skog. De tilbyr kompetanse og tjenester innen utmark-, areal- og ressursforvaltning og har en kundekrets i privat og offentlig sektor.

– Gjennom våre solide eiere har vi også kort vei til nettverk og dialog på både regionalt og nasjonalt nivå, sier Elin Kollerud.

Langsiktig forvaltning av utmarksressursene

Utmarksforvaltningen har varierte oppdrag innen artskartlegging og -forvaltning. Elin Kollerud har flere eksempler på bredden i Utmarksforvaltningens portefølje.

– Nærheten til grensetraktene gjør at vi er involvert i arbeidet med å begrense villsvinutbredelse i geografi og antall. Her har vi et utstrakt samarbeid med grunneiere, organisasjoner, forskningsmiljøer og nasjonal forvaltning.

sekjønnkreps.jpg

– Vi har vært sentrale i tiltaksrettet forvaltning av edelkreps gjennom mange år og er representert i Nasjonal arbeidsgruppe for ferskvannskreps.

– Gås- og hjorteviltforvaltning har vi også ulike oppdrag innenfor. Fugletaksering, kartleg­ging av ål og fisk, samt kartlegging av artsmangfold står også på oppdragslista.

– Forvaltningsplaner og det å skape nettverk og møteplasser er sentrale oppgaver. Vi er en liten aktør som kan snu oss fort rundt og trekke inn ressurser ved behov. Vi er også sekretariatfunksjon for ulike grunneiersammenslutninger og elgregioner, forteller Elin.

Covid-effekten

Høstbart vilt og fiske har sammen med naturopplevelser tradisjonelt gitt grunnlag for verdiskapning. Nå opplever Utmarksforvaltningen en fornyet interesse og innsats for få fram de gode produktene.

eriksvann.jpg

– Jeg tror at de som først oppdager gleden ved naturen vil fortsette å oppsøke den. Interessen for opplevelser i skog og utmark har tatt helt av som følge av Covid-19. Når stadig flere søker til naturen, vil det også bli behov for et større tilbud av tilrettelagte og guidede tjenester i reiselivet, sier hun.    

– Det finnes mange gode eksempler på produkter og tjenester som har gitt et levebrød, et av dem er Joval Gård i Marker kommune i gamle Østfold fylke. Her utgjør aktiviteter innen fisketurisme, lokal mat og utleie av hus og hytter sammen med skog- og jordbruk hovedpilarene i dagens drift.

– Vi ser også en økende interesse i å utnytte artsmangfold i form at bær, sopp og ville vekster og finne nye bruksområder for dette. Kortreist er blitt et kvalitetsstempel på lokale ressurser tilvirket lokalt.

100 prosent oppdragsfinansiert

– Vi tar de oppdragene vi får – selvfølgelig med grunneiers briller på. Vi er avhengig av inntekter og oppdrag for det offentlige er veldig velkomne. Vi har for eksempel avgitt innspill til regjeringens «Handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser». I de ulike prosjektene sørger vi alltid på å bake inn grunneiers perspektiv, forteller hun.

Utmarkssjefen oppfordrer de som ønsker å satse på næringsvirksomhet til å lese regjeringens handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser. I handlingsplanen pekes det på at mange av bedriftene i dette segmentet opplever vekst og positiv utvikling, men at det også er en tøff bransje med små marginer og stor utskifting. De landbruksbaserte reiselivsbedriftene er ofte små, sesongbaserte bedrifter som leverer reiselivstilbud i tillegg til tradisjonell gårdsdrift. For denne typen bedrifter er organisering, samarbeid, kompetanse, lønnsomhet og manglende profesjonalisering sentrale utfordringer.

– Her kan vi bidra – grunneierorganisering er et sentralt område for oss. Ønsker man næringsutvikling basert på jakt, der eiendomsstrukturen tilsier at jakta foregår over flere eiendommer, er samarbeid og organisering av rettighetshavere en forutsetning, sier hun.

– Jeg mener det viktigste du kan gjøre som grunneier er å være aktiv og relevant. På den måten får du både innsikt i og et forhold til grunneierrettighetene. Uten aktive og bevisste grunneiere er det stor fare for at andre griper inn.

Er selv en ambassadør for gårdsturisme

Elin Kollerud er grunneier på hjemgården i Aurskog Høland. Her bor hun med mann og to barn på 7 og 11 år. Gården drives med korn og bringebær og «Inn på tunet-aktivitet» rettet mot barn og unge. Her får de delta i gårdsdriften og de får møte og stelle et variert utvalg av gårdens mange dyr; geiter, griser, høner, kaniner, marsvin og hund.

geitrams.jpg

– Vi tilbyr helpensjon i ferier og helger eller hvis det passer bedre tar vi imot på dagsbesøk. Vi har et flott utgangspunkt siden vi ligger i nærheten av Hemnessjøen naturreservat og bruker dette området aktivt i vårt tilbud.

– Aktivitetene skal gi meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel for barna som kommer hit. En aktivitet som blir godt mottatt er «Livet på gården i gamle dager», forteller hun.

Ansatte med variert bakgrunn

johan.PNGJohan Bergerud har bachelor i utmarksforvaltning og master i skogfag. Han har jobbet i Utmarksforvaltningen siden juni 2019. Johan har 8 års erfaring som landbrukskonsulent med ansvar for skog og viltforvaltning i interkom­munalt landbrukskontor for Bjørnafjorden, Samnanger og Tysnes kommuner i Hordaland.

Nikolai.jpgNikolai Aarseth Krøgenes skriver om fiskeørn i Østfold i sitt siste år på mas­ter i økologi ved NMBU og startet som ekstrahjelp i Utmarksforvaltningen i 2019. Han har variert erfaring fra ulike feltarbeid og driver aktivt med fugl på fritiden.

Elin1.JPGElin Kollerud har bachelor i statsvitenskap, bachelor i norsk og master i tekno­logi og innovasjonsstudier og startet i Utmarksforvaltningen i 2018. Hun har tidligere jobbet i ANSA (Organisasjon for norske studenter i utlandet), Norges forskningsråd og Ås kommune.

Hjelper gjerne

– Har du en drøm og ser et potensial, men ikke helt vet hvordan du skal gripe det an?

– Vi har bred erfaring fra næringsutvikling – hvordan utvikle nærheten til markedet og ikke minst utvikle produkter som gir betalingsvilje, og som er innenfor regelverket for de tilskuddsordninger som finnes, sier hun.