Hopp til innhold

Staten dekker ikke skader det kan forsikres mot

Svaret fra landbruksministeren er en prinsipiell og klargjørende gjennomgang av ansvarsfordelingen mellom private skogeiere og det offentlige. Hun er, naturlig nok, i det store og hele fornøyd med de tiltak regjeringen stiller opp med for å styrke skogbruket og poengterer at Staten ikke skal dekke opp for skader det kan forsikres mot.

«Naturskader på skog er i likhet med de fleste andre typer skader på eiendom dekket av private forsikringsordninger. Min oppfatning er at de private forsikringsordningene på dette området fungerer godt. Utforming og utvikling av skogforsikringsordningen skjer primært gjennom samspill mellom forsikringsselselskapet og næringen.

Staten verken kan eller skal utbetale erstatning for skader eller tap som er omfattet av det private forsikringsmarkedet. Dette ville undergrave grunnlaget for velfungerende forsikringsordninger. Imidlertid trer staten inn som reassurandør for skogforsikringsselskapet ved svært omfattende stormskader på skog. Dette bidrar til lavere forsikringspremier.»

Mange skogeiere bør bite seg merke i det. Det er den enkeltes ansvar å avgjøre om man vil være selvassurandør eller tegne forsikringer mot skader. Staten tar ansvar gjennom å være reassurandør for Skogbrand ved ekstremt store skader. Denne reassuransen senker risikoen og forsikringspremien.

Anvaret ligger hos skogeier

Landbruksministeren vektlegger at det er skogeier som har ansvar for å forvalte sin skog. Dette gjelder også med hensyn til strategier for å møte klimaendringene.

Skogfondssystemet vektlegges som en stimulans for aktiv skogforvaltning og investering i opprusting av veger og infrastruktur. I forbindelse med stormen i november ble midler omprioritert slik at det kan ytes tilskudd for «å forebygge følgeskader fra billeoppblomstring, der kostnadene er uforholdsmessig høye».

Avslutningsvis varsler statsråden at Regjeringen jobber med en «ny strategi for klimatilpasning i Norge i form av en stortingsmelding». Hun sier imidlertid ikke når denne vil komme.

Svaret fra landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) leser du her