Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto av myrhauk og myrhaukreir.
Illustrasjonsfoto: Myrhauk og myrhaukreir. Hogsten av det omtalte hønsehaukreiret fant sted i desember, på et tidspunkt der det ikke var fugl i reiret.

Hønsehauk er en av artene som har størst oppmerksomhet i Norsk PEFC Skogstandard: Dersom det er et hønsehaukreir i hogstområdet, blir det ikke utført hogst rundt reiret. Under planlegging av hogsten sjekker vi alle tilgjengelige opplysninger om reir, og i tillegg er vi og maskinførere aktsomme under driften.

Den manglende kunnskapen om denne lokaliteten førte til at det ble hogget. Dette er svært beklagelig. 

Årsaken er at dette reiret var registrert i et datasett som på dette tidspunktet ikke var operativt i våre systemer.

Utvikling av systemer

For å ha en best mulig oversikt over kjente reirlokaliteter har vi over mange år bygget opp vår database over viktige miljødata fra ulike offentlige og private kilder. Noen data har vi fått regelmessig og i sammenstilt form, og fra andre kilder har vi fått enkeltvise henvendelser.

Skogbruket har over lengre tid ment at denne måte å samle data på, har vært for usikker. Derfor har vi trykket på over flere år for å få tilgang til den statlige databasen over sensitive artsdata. 

Dette fikk vi ikke gjennomslag for før sommeren 2022.

Etter at kanalen til sensitiv artsdata var etablert, satte Glommen Mjøsen Skog umiddelbart i gang med å sette opp en løsning slik at vi fikk dataene inn i våre omfattende systemer. Dette systemet ble operativt nå i 2023.

Bakgrunn for ønsket om å innføre en ny rutine eller datakilde, var å få større presisjon og lavere risiko. Dette nye systemet sikrer at vi har dataene fra den statlige databasen direkte inn i skogbruksledernes verktøy.

Hogst i Østre Toten

Glommen Mjøsen Skog gjennomførte i fjor en tømmerdrift hos en skogeier i Østre Toten. Driften ble planlagt i juli og hogget i desember 2022. I dette området lå det et hønsehaukreir som vi dessverre ikke var klar over. Reirlokaliteten lå inne i den statlige databasen, som vi ikke hadde fått inn i våre systemer på dette tidspunktet. Den var ikke rapportert til vår egen database.

For to uker siden ble vi av Statsforvalteren gjort kjent med at denne lokaliteten var ødelagt av hogst. Vi registrerte dette umiddelbart som et avvik i vårt system, og vil følge opp saken løpende. Våre industrikunder er varslet om saken.

Det er svært beklagelig at dette reiret er ødelagt. Hønsehauk er en sårbar art som skogbruket har høy oppmerksomhet på, og det er derfor viktig for oss å understreke at dette er en hendelse som er svært uønsket. Årsaken til feilen i dette tilfellet, var at vi ikke hadde kunnskap om reiret i vårt system.

Vi understreker at hogsten fant sted i desember, altså ikke i hekketiden der reiret kan være i bruk. Feilgrepet er imidlertid ikke mindre beklagelig.

Systemet på lufta

I våre planleggingsverktøy har vi nå fått tilgang til de sensitive dataene. Vi oppfordrer derfor alle som har opplysninger om hønsehaukreir eller andre miljøopplysninger om å rapportere inn observasjonene sine. Statsforvalteren vil også kunne hjelpe til med å få meldt inn observasjoner.

Du kan lese mer om sensitive artsdata her: https://sensitive-artsdata.miljodirektoratet.no/Contentpages/Forsiden.aspx

Les mer om hønsehauk her: https://snl.no/h%C3%B8nsehauk