Hopp til innhold

Onsdag la Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram plattformen til den nye regjeringen. Det har vært stor spenning knyttet til hva som blir innholdet. Her er noen sentrale punkter om skog og utmark.

Skogbruk

Ap og Sp vil bruke skogen aktivt i klimapolitikken og ønsker å stimulere til klimavennlige investeringer og definerer skog inn i dette. De vil øke tilskuddet til skogplanting, ungskogpleie og andre skogkulturtiltak for å øke CO2-opptaket og sikre råvare til industrien. Et mål om å øke den industrielle videreforedlingen i Norge uttrykkes som mål og vil sikre mer kapital til skogindustri. Satsingen på skogsbilveger skal intensiveres. Vern av skog skal fortsatt være basert på frivillighet.

De vil håndheve jord- og konsesjonslov med priskontroll, personlig boplikt og driveplikt og gjeninnføre priskontroll på skogeiendommer. Utsalget av eiendom fra Statskog skal stoppes.

Rovvilt

Det skal føres en restriktiv rovviltpolitikk der Stortingets vedtatte bestandsmål skal etterleves og det skal utredes en reduksjon av bestandsmålene for ulv og bjørn. Rovviltnemndenes rolle skal styrkes og det skal utvikles bedre og sikrere telling av de ulike rovdyrbestandene.

Jernbane

Plattformen nevner ikke noe om godspakka, tømmerterminaler eller investeringer på Røros-/Solørbanen. Jernbanekapittelet fokuserer på at reformene den forrige regjeringen har gjennomført skal reverseres og er svært lite konkret på hvordan man skal få mer gods fra veg til bane.