Hopp til innhold

– Det er bestandig hyggelig med stigende tømmerpriser som øker nettoen til skogeier. Næringen «lever», aktiviteten øker og tilfredsheten med et hyggelig økonomisk resultat gir positive strømninger. Dessverre er det slik at prisene også går ned innimellom, sier salgssjef tømmer Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog.

Gjennom de siste to-tre åra har sagtømmerprisen stort sett alene gitt skogeier grunn til å avvirke. Nå er det heller massevirkeprisen som er utløsende.

Betydelig prisoppgang på massevirke

– Sagtømmerprisen har falt merkbart siden tidlig høst 2022, men ligger fortsatt godt over det vi kan kalle et gjennomsnitt over flere år. For massevirke er det motsatt. Betydelig prisoppgang sist sommer ble ytterligere forsterket av ny prisøkning inn i dette året, sier han.

Økonomiske nedgangstider i flere land gjør det krevende å holde byggeaktiviteten på et tilfredsstillende nivå, og etterspørselen etter trelast er derfor lav. Trelast er i hovedsak en kapitalvare som benyttes til nybygging og vedlikehold.

– Med galopperende priser på energi og sterk prisøkning på mange andre nødvendige daglige varer, vil naturlig nok innsatsen i byggeaktivitet reduseres. Likevel ser vi signaler fra markedet som tyder på at prisbunnen kan være nådd, og det er håp for noe økt etterspørsel utover sommer og høst, sier Bakken, og viser blant annet til situasjonen i det internasjonale markedet.

– Billeangrep har begrenset tilgangen på friskt tømmer både i Europa og Nord-Amerika. Derfor holder etterspørselen seg på et brukbart nivå, sier Bakken.

Økende forbruk av papir og kartong 

Den høye massevirkeprisen skyldes gode priser på treforedlingsprodukter som cellulose, papir og kartong. Ikke minst er volumetterspørselen avgjørende, da mange industrier i perioder har gjort supplerende kjøp av sagtømmer for å sikre nok råvare.

– Selv om mange produkter innen treforedlingsindustrien opplever fallende priser, er det grunn til å tro at volumbehovet for råvare vil holde prisene oppe på et akseptabelt nivå framover. Nå kan markedets uransakelige veier utvikle seg mer negativt enn vi tror, men i utgangspunktet er det mye som tyder på fortsatt sterk etterspørsel etter massevirke gjennom året, sier Bakken.

Håkon Bakken breddebilde.jpgHåkon Bakken, salgssjef tømmer i Glommen Mjøsen Skog