Hopp til innhold

Høringsinnspillene til utkast II av fusjonsplanen er nå behandlet.

Intensjonsvedtak
– Vi takker for mange gode innspill i høringen. Flere konkrete innspill er tatt hensyn til i det justerte forslaget til fusjonsplan som nå ligger på bordet. På grunnlag av synspunktene som kom fram gjennom høringen besluttet begge styrer at det var grunnlag for å fatte et intensjonsvedtak om å gjennomføre fusjonen. Dokumentet inneholder nå tilstrekkelig med opplysninger til at det kan sendes over til Konkurransetilsynet for behandling så raskt som mulig, sier styreleder Terje Uggen i Mjøsen Skog.

Framdriftsplan
– Alt tyder på at styrebehandlingen den 14. mai vil bekrefte at vi går for fusjon. Etter en runde med ekstraordinære andelseiermøter skal vi etter planen behandle saken på ekstraordinære årsmøter i begge andelslag den 18. juni. Vi håper Konkurransetilsynets behandling er klar så tidlig som mulig og helst før de ekstraordinær andelseiermøtene starter, sier styreleder Ole Th. Holth i Glommen Skog.

Innspill i Glommen Skogs høringsrunde
I høringsrunden i Glommen Skog kom det inn innspill fra alle syv skogeierområdene samt fra valgkomiteen. Uttalelsene var tydelige på at den nye utgaven av dokumentet hadde en bedre struktur og bedre løsninger som gjenspeilet andelseiernes synspunkter. Dette gjør at de tillitsvalgte stiller seg positive til en fusjon. Besvarelsene var basert på andelseiermøtene i mars.

Ønsker om endringer var hovedsakelig knyttet til styrets sammensetning, bindingstid og geografisk utvelgelse, til skjevdeling av kapital som ett skogeierområde tok opp, samt ønske om tydeligere målformuleringer. 

Innspill i Mjøsen Skogs høringsrunde
Det kom inn høringsuttalelser fra fem skogeierområder, tre skogeierlag, ni allmenninger/Pihl, to andelseiere samt ansatte. De fleste uttalte seg positivt til fusjonen, og flere omtalte dokumentet som mer gjennomarbeidet og et bedre grunnlag for beslutning. Størst skepsis er det i Sør-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen, som pekte på at samarbeid kan være en bedre løsning enn fusjon.

Innspillene kom i hovedsak på styret og bindingstid, og ønske om geografisk spredning av verv. Mange understreket betydningen av å opprettholde en god og desentralisert distriktstjeneste. Det kom fram ulike syn på mulige synergier av fusjonen, og det ble bedt om at både fordeler og ulemper ved fusjonen omtales. Videre ble det etterlyst alternativ til elektronisk kommunikasjon, samt definisjon av geografisk område.

Endringene i fusjonsdokumentet
Med utgangspunkt i innspillene i høringsrundene er det bl.a. gjort følgende endringer:

  • Styreleder og nestleder i det fusjonerte selskapet navngis ikke.
  • De styrene som blir valgt i de ordinære årsmøtene i hhv Glommen og Mjøsen i april 2019 vil slås sammen og utgjøre styret i det fusjonerte selskapet etter ekstraordinært årsmøte i juni 2019.  I tillegg vil 1. varamedlem til Mjøsen Skogs styre gå inn som ordinært styremedlem.  Dette gir 12 eiervalgte styremedlemmer. I tillegg kommer fire ansattvalgte. Dette styret vil fungere frem til første ordinære årsmøte i foretaket i 2020.
  • Fram til 2021 skal styreleder komme fra Mjøsen Skog og nestleder fra Glommen Skog. På årsmøtet i 2020 skal valgkomitéen innstille til valg av det resterende styret, der styrets størrelse reduseres til åtte eiervalgte med fire fra Glommen Skogs område og fire fra Mjøsen Skogs område. I tillegg kommer ansatt-valgte styrerepresentanter.
  • Det fusjonerte foretaket får en valgkomité på åtte medlemmer med åtte varamedlemmer fra de 14 skogeier­områdene samt bygdeallmenningenes valgkrets. For å sikre geografisk spredning på medlemmene i valgkomiteen, grupperes skogeierområdene i sju valgkomitédistrikter. Bygdeallmenningenes valgkrets blir det åttende valgkomitédistriktet. Hvert valgkomitédistrikt skal ha ett medlem og ett varamedlem i valgkomiteen.
  • Fristen for innsending av saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte i foretaket forlenges til 15. februar.

Det er også gjort noen presiseringer og omarbeidinger av tekst i fusjonsplanen for å tydeliggjøre innholdet. Forventede fusjonsgevinster er underbygd med henvisning til relevant rapport. Oppdraget med å utføre ekstern økonomisk vurdering er gitt en nærmere omtale. Selv om elektronisk informasjon blir malen vil det bli mulig å motta informasjonen pr. post mot å betale et postgebyr i det nye foretaket.

Nærmere informasjon
Mjøsen Skog vil invitere lederne i skogeierlagene til informasjonsmøte på hovedkontoret på Lillehammer om kvelden den 8. mai. Høringsinnspillene fra Mjøsen Skogs eierorganisasjon vil bli distribuert til skogeierlagenes ledere, til allmenningene, samt til interesserte andelseiere. Andelseiere i Mjøsen Skog som ønsker høringsinnspillene tilsendt, kan henvende seg til berit.sanness@mjosen.no