Hopp til innhold

Naturbruksalliansen (NBA) er skuffet over Fylkesmannen i Innlandets (FMIN) klare brudd på rovviltforliket når det ikke settes inn tiltak. I klagen peker Naturbruksalliansen (NBA) på at de store rovdyra som ulv og bjørn forvaltes i økende grad i områder hvor beitedyra skal ha prioritet og skal kunne beite fritt og trygt. Dette utvider i praksis rovviltsonene på bekostning av beitedyra.

Sauebønder i eller inntil ulvesona har ved flere anledninger blitt oppfordret til å starte med storfe grunnet rovdyra. Storfebonden i Rendalen opplevde ulveangrep gjentatte ganger og mistet til slutt en kalv, mens andre ble alvorlig skadet. I tillegg er erfaringen at ulv skaper sterk uro hos beitedyra, som går utover tilveksten beitedyra skal ha på utmarksbeite. Dette kan gi betydelige tap for bonden. Storfe er dermed ingen løsning i områder hvor ulven oppholder seg mere eller mindre permanent. 

NBA mener at Fylkesmannen i Innlandet ikke oppfyller Stortingets rovviltforlik når de avslår Rendalbondens søknad om skadefelling av ulven som angrep beitedyrene. 

Terskelen for å ta ut ulv som viser spesielle aggressivitet mot husdyr bør være spesielt lav i beiteprioritert område. NBA forventer at ulv som er en direkte trussel mot beitedyra i beiteprioritert område tas ut eller flyttes umiddelbart av hensyn til dyrevelferden hos beitedyra og belastningen dette medfører for beitebrukeren.

I de tilfellene ulven har radioklave, bør SNO kunne varsle beitebrukeren om hvor ulven oppholder seg og når den nærmer seg beitedyra. Slik kan beitedyras sikkerhet ivaretas gjennom intensivert ettersyn i området, inntil en får fjernet trusselen som ulven representerer.

Klagen på avslaget leser du her

FAKTA:
Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner:
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Glommen Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.