Hopp til innhold

– Det er nå vi må gjøre ord om til handling, understreket Skorge. – Eksisterende klimatiltak i skog må styrkes, samtidig som de nye omtalte tiltakene – ungskogpleie og råtebekjempelse – stimuleres med sikte på å realisere den klimagevinsten som er beskrevet i Klimakur og i meldingen.

Bruk offentlig innkjøpsmakt aktivt

Byggsektoren er en av sektorene som står for høyest utslipp globalt. Over 80 prosent av utslippene er knyttet til byggematerialene. Bruk av tre kan bidra til å redusere utslipp gjennom hele livsløpet til et bygg.

– Offentlig innkjøpsmakt må benyttes aktivt for å fremme klima- og miljøvennlige produkter i byggesektoren, var budskapet fra Skorge.

Risikovillig kapital må stilles til disposisjon for fastlandsindustrien

Å ta skogen aktivt i bruk innenfor bærekraftige rammer er en del av klimaløsningen og vil samtidig bidra til grønn verdiskaping og arbeidsplasser. Skogindustrien er et godt eksempel på dette. Likevel utgjør de årlige investeringene i fastlandsindustrien bare omkring 1/7 av investeringene i petroleumsindustrien.

Investeringsnivået i fastlandsindustrien er så lave at kapasiteten bygges ned. Dersom vi skal få til et grønt skifte i Norge, må investeringene i fastlandsindustrien øke radikalt.

– Vi har en stor og økende skogressurs i Norge med potensial til å øke uttaket fra den norske skogen. Dessverre eksporteres mye av den norske tømmerressursen hvert år, sa Skorge.

Les mer om saken på skog.no

Skogeierforbundets høringsnotat leser du her